LAKY TERÉZ KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

 

 

Cím:                            Laky Teréz Kutatói Ösztöndíj Pályázat

Kiíró szervezetek:     Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány és Laky Teréz kutató örökösei

Határidő:                   2006. 09. 30.

Pályázók köre:          A hazai vállalkozásfejlesztési tevékenységeket és ez e téren elért eredményeket elemző fiatal kutatók, egyetemi és főiskolai hallgatók

 

 

A pályázat meghirdetésének előzményei és célja

 

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) Kuratóriuma 2005. év decemberében tartott ülésén úgy határozott, hogy kiemelkedő kutatói munkássággal rendelkező kurátora, Laky Teréz emléke előtt tisztelegve megalapítja a Laky Teréz Kutatói Ösztöndíj Pályázatot.

 

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a kezdeményezéshez csatlakozó SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány részéről alapvető célként merült fel, hogy szervezett keretek között támogassák a hazai mikro-, kis- és középvállalkozói szektor helyzetét feltáró tudományos kutatások végzését, e tárgyban tanulmányok készítését.

 

Mindezekre tekintettel a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány és Laky Teréz örökösei kutatói ösztöndíj pályázatot hirdetnek a hazai vállalkozásfejlesztés területén tevékenykedő fiatal kutatók, nappali tagozaton tanuló, kiemelkedően tehetséges egyetemi és főiskolai hallgatók számára, a magyar vállalkozásfejlesztés tudományos kutatásainak támogatására.

 

A pályázat célja a megadott témakörökben történő tudományos kutatás elvégzésének, ennek nyomán tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű alkotás elkészítésének támogatása.

 

Pályázók köre

 

A pályázaton kizárólag 35 év alatti, magyar állampolgárságú magánszemélyek vehetnek részt egyénileg benyújtott kutatómunkájukkal. Nem nyújthatók be csoportos pályázatok, és nem pályázhatnak intézmények.

 

Pályázati kategóriák

 

1)      fiatal kutatói ösztöndíj;

2)      doktori ösztöndíj;

3)      hallgatói ösztöndíj.

 

Mire lehet pályázni?

 

Pályázni kizárólag kutatási ösztöndíjra lehet. Nem nyújtható be pályázat egyéb költségek (könyvkiadás, konferencia, kiszállási költség, tárgyi eszközök beszerzése stb.) fedezésére.

 

1.      FIATAL KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ

 

A pályázat célja: tudományos kutatómunka végzése s ennek nyomán a hazai vállalkozásfejlesztés témakörében tanulmány, vagy azzal egyenértékű alkotás készítése. A tanulmány valamely részének elkészítésére maximum 6 havi, a tanulmány befejezésére pedig maximum 12 havi ösztöndíj igényelhető.

 

Pályázhatnak: a pályázat benyújtásának időpontjában 35. életévüket még be nem töltött magyar állampolgárságú kutatók, akik munkájukhoz kapcsolódóan kutatási tevékenységet folytatnak és vállalják, hogy tevékenységük eredményeit összefoglaló tanulmányt készítenek.

 

Az ösztöndíj időtartama: 6, illetve 12 hónap (A kutatói ösztöndíjak 2006. évi maximális összeghatára 20.000,- Ft/hó)

 

Kiosztható keret: 250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:

 

-          kitöltött pályázati formanyomtatvány

-          a legmagasabb végzettséget igazoló irat egyszerű fénymásolata

-          a kutatói státust igazoló munkaszerződés, megbízási szerződés egyszerű fénymásolata

-          igazolás a munkahely, kutatóközpont vezetőjétől arról, hogy a tanulmány a kutatási munkaterv részeként készül el.

 

2.     DOKTORI ÖSZTÖNDÍJ

 

A pályázat célja: tudományos kutatómunka végzése s ennek nyomán a hazai vállalkozásfejlesztés témakörében PhD-értekezés írása. A disszertáció valamely részének elkészítésére maximum 6 havi, a disszertáció befejezésére pedig maximum 12 havi ösztöndíj igényelhető.

 

Pályázhatnak: a pályázat benyújtásának időpontjában 35. életévüket még be nem töltött magyar állampolgárságú kutatók, akik doktori programban vesznek részt és vállalják, hogy az ösztöndíjuk ideje alatt befejezik disszertációjukat.

 

Az ösztöndíj időtartama: 6, illetve 12 hónap (A kutatói ösztöndíjak 2006. évi maximális összeghatára 15.000,- Ft/hó)

 

Kiosztható keret: 250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:

 

-          kitöltött pályázati formanyomtatvány

-          a legmagasabb végzettséget igazoló irat egyszerű fénymásolata

-          a doktoranduszi státust igazoló, három hónapnál nem régebbi keltezésű hivatalos bizonylat egyszerű fénymásolata

-          a doktori munka témavezetőjének ajánlása, amely egyben ajánlás kell, hogy legyen a programban való részvételre.

 

 

3.     EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI HALLGATÓK KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJA

 

A pályázat célja: 35 év alatti magyar állampolgárságú, vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódó témaköröket érintő szakirányú képzésben részt vevő egyetemi és főiskolai hallgatók 3 hónapos kutatói ösztöndíjának biztosítása, amely megkönnyíti a szakdolgozat megírását, az ahhoz szükséges kutatómunka elvégzését.

 

Pályázhatnak: Magyarországon akkreditált nappali képzésben részt vevő egyetemi és főiskolai hallgatók, akik vállalják, hogy a kutatás befejezése után tudományos igénnyel megírt kéziratot nyújtanak be. Vállalatgazdasági-szervezési diszciplínákat, így gazdálkodási szakismereteket, mikroökonómiai rendszerek szervezésének, vezetésének elméleti és módszertani alapjait, vállalatelméleti, környezeti, vállalatpolitikai, stratégiai, prognosztikai, tervezési, vállalkozási, innovációs, fejlesztési, beruházási, termelési-szolgáltatási, értékesítési, munkaerő-, eszköz- és költséggazdálkodási, valamint racionalizálási ismeretköröket felölelő tantárgyakat hallgatók előnyben részesülnek.

 

Egyéb kapcsolódó szakterületek hallgatói is pályázhatnak, akik pályázatukban szakterületük és a téma kapcsolatát megfelelően indokolják. Előnyt élveznek azon hallgatók, akik a fentiek közül több területen is otthonosan mozognak.

 

Az ösztöndíj időtartama: 3 hónap (A kutatói ösztöndíjak 2006. évi maximális összeghatára 10.000,- Ft/hó)

 

Kiosztható keret: 250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:

 

-          kitöltött pályázati formanyomtatvány

-          egyetemi igazolás az adott iskolai évre vonatkozóan

-          konzulens tanár ajánlása, amely egyben ajánlás kell, hogy legyen a programban való részvételre.

-          a program során dokumentálandó a konzulens oktatóval való kapcsolattartás.

 

 


 

A KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT TÉMAKÖREI

 

 

A kiíró szervezetek az ösztöndíjak megítélése során a 2006. évben az alábbi témakörökben benyújtott pályázatokat részesítik előnyben:

 

a)      A magyarországi vállalkozások helyzete az uniós csatlakozást követően, egy adott szektor beható vizsgálata.

 

b)      A magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások által jelenleg igénybe vehető hitellehetőségek feltérképezése

 

c)      Hátrányos helyzetű magyar kistérségek gazdasági helyzetének vizsgálata, kistérségi fejlesztési programok előkészítése, elemzése.

 

d)      Kisvállalkozások vezetésének és szervezésének fejlődési tendenciái. Ténymegállapító vizsgálatok, a szubjektív és objektív tényezők változásának előrejelzése.

 

e)      Kisvállalkozások gazdaságtana. A kisvállalkozások nemzetgazdasági jelentőségének feltárása, nemzetközi összehasonlító vizsgálata, életciklusainak elemzése.

 

f)       A kisvállalkozások rugalmasságát befolyásoló külső és belső okok vizsgálata, karakterizálása, kauzális összefüggéseinek elemzése, a kisvállalkozás működésére gyakorolt hatások értékelése, a menedzsment stratégiai és taktikai feladatainak meghatározása.

 

g)      Kisvállalkozások gazdaságtana. Kisvállalkozások alapításával, működésével, fejlesztésével, diverzifikációjával, fúziójával, értékesítésével, felszámolásával összefüggő elemzések, döntéselőkészítő gazdaságossági számítások kidolgozása, a jelenlegi hazai feltételrendszer mellett történő alkalmazhatóságának vizsgálata.

 

h)      Kockázatmenedzselés a vállalkozásban. A vállalkozási tevékenységből fakadó kockázat tényezőinek elemzésén alapuló olyan menedzsment eljáráskombináció kifejlesztése, amely a fejlettebb uniós országok gyakorlatában meglévő metodikák felhasználásán túlmenően magába ötvözi a hazai elméleti kutatások eredményeit.

 

 

Előnyben részesülnek továbbá azon kutatási témapályázatok, amelyek hozzájárulnak a magyar tudományos kutatói utánpótlás helyzetének javításához, az egyetemi és tudományos kutatóintézetekben a tudományos fokozatok megszerzéséhez, magyar kutatók közös projektjeinek beindításához.

 


 
KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

 

 

A beérkezett pályázatokat a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratóriuma által felállított, a kiíró szervezetek képviselőiből álló Bíráló Bizottság értékeli. Az eredményről a pályázók levélben kapnak értesítést. A nyertes pályázókkal a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatási szerződést köt. A pénzügyi teljesítés megkezdésére csak a szerződés aláírása után kerül sor.

 

Az ösztöndíjak kifizetésére két ütemben kerül sor, az első ütemben a támogatási szerződés megkötését követően a megítélt összes ösztöndíj 50 százaléka folyósítható. A pályamunka elkészítése és a szerződésben megjelölt módon elektronikus változatban (floppy vagy CD) és két nyomtatott példányban történő benyújtása a második ütem lezárásának és a további 50 százalék folyósításának a feltétele.

 

-          A pályázatok beérkezésének végső határideje 2006. szeptember 30. napja.

-          A pályázatokat "Laky Teréz Kutatói Ösztöndíj Pályázat" megjelöléssel, zárt csomagolásban, 1 eredeti és 2 másolati, azaz összesen 3 összerendezett, összefűzött példányban kérjük postázni a következő címre: MVA, 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

-          A határidő lejárta után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek.

-          Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

-          Kötelező mellékelni a pályázat elektronikus változatát CD-n vagy floppy lemezen.

-          A korábban nyertes pályázók csak a pályamunkájuk és elszámolásuk leadása és elfogadása esetén nyújthatnak be új pályázatot.

-          A kiíró szervezetek fenntartják a jogot, hogy a pályázatok értékelése során további dokumentumokat és információkat kérjenek a pályázóktól, továbbá a támogatás folyósítását a pályázati kiírás keretei között további feltételekhez köthetik.

-          A pályázó tudomásul veszi, hogy a bizottság döntését nem köteles indokolni és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs. Az érvénytelen és a támogatásban nem részesült pályázatokat a pályázó számára visszaszolgáltatják, erre irányuló igény hiányában megsemmisítik.

 

A 2006. évi pályázati felhívás és a formanyomtatványok letölthetőek az MVA honlapjáról (www.mva.hu).

 

Elbírálás határideje: 2006. november 15. napja

A támogatási szerződések megkötésének ideje: 2006. december hónap

 

Az MVA elkötelezett amellett, hogy elősegítse a tehetséges fiatal kutatók és felsőoktatásban tanulók munkájának megkönnyítését, ezen kívül a pályázók részére lehetőséget biztosít az MVA által 2003. decemberében létrehozott Dokumentációs Tár használatára.

 

Az ösztöndíj pályázattal kapcsolatban részletes információval Dr. Nagy Estilla Virág projekt menedzser szolgál a 06-1/481-4606-os budapesti telefonszámon, illetve az info@mva.hu elektronikus levelezési címen.

 

MVA

2006


 

 LAKY TERÉZ KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 2006

 

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

KUTATÓK RÉSZÉRE

 

(Kérjük, számítógéppel szíveskedjenek kitölteni!)

 

 

Pályázó neve

 

Születési idő

(év, hónap, nap)

 

Állandó lakhely

(irányítószám, város, utca, házszám)

 

Telefonszám

 

Tartózkodási hely
(
irányítószám, város, utca, házszám)

 

Telefonszám

 

Elektronikus levelezési cím

 

Mobiltelefon száma

 

Munkahely, kutatóközpont  neve

 

Munkahely, kutatóközpont címe

(irányítószám, város, utca, házszám)

 
Eddigi tudományos tevékenység rövid összefoglalása

 

Az elkészíteni kívánt tanulmány címe

 

 

 

 

 

Kelt:

 

 

 

 

……………………………………

aláírás


 

LAKY TERÉZ KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 2006

 

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐK RÉSZÉRE

 

(Kérjük, számítógéppel szíveskedjenek kitölteni!)

 

 

Pályázó neve

 

Születési idő

(év, hónap, nap)

 

Állandó lakhely

(irányítószám, város, utca, házszám)

 

Telefonszám

 

Tartózkodási hely
(
irányítószám, város, utca, házszám)

 

Telefonszám

 

Elektronikus levelezési cím

 

Mobiltelefon száma

 

Egyetem neve

 

Egyetem címe

(irányítószám, város, utca, házszám)

 

Doktori munka témavezetőjének neve

 

Doktori munka témavezetőjének telefonszáma

 

Eddigi tudományos tevékenység rövid összefoglalása

 

Az elkészíteni kívánt disszertáció címe

 

 

 

 

Kelt:

 

 

 

……………………………………

                                                                        aláírás


 

 LAKY TERÉZ KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 2006

 

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

FELSŐOKTATÁSBAN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE

 

(Kérjük, számítógéppel szíveskedjenek kitölteni!)

 

 

Pályázó neve

 

Születési idő

(év, hónap, nap)

 

Állandó lakhely

(irányítószám, város, utca, házszám)

 

Telefonszám

 

Tartózkodási hely
(
irányítószám, város, utca, házszám)

 

Telefonszám

 

Elektronikus levelezési cím

 

Mobiltelefon száma

 

Felsőoktatási intézmény neve és címe

(irányítószám, város, utca, házszám)

 

Szakirány

 

Évfolyam

 

Befogadó tanszék

 

Konzulens oktató

 

Eddigi tudományos tevékenység rövid összefoglalása

 

Az elkészíteni kívánt szakdolgozat címe

 

 

 

 

Kelt:

 

 

 

……………………………………

           aláírás