Vallás

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A vallás olyan egyetemes és átfogó fogalom, amelyre nehezen adható meghatározás: „élményszerű találkozás a szenttel és a szenttől meghatározott ember válasz-cselekménye.” (Gustav Mensching, 1959) vagy másképpen: „szellemi lényekbe vetett hit” (Edward Burnett Tylor, 1871).[1] A két fogalomleírás eltérése a megközelítésből ered, az első a vallás megnyilvánulásait foglalja össze, a második lényegét próbálja megragadni. Az első funkcionális, a második szubsztanciális szemléleten alapuló meghatározás.
A fentieknél a vallásnak még általánosabb megfogalmazását adja Helmuth von Glasenapp (1891–1963) valláskutató, amikor az alábbiakat írja Az öt világvallás c. könyvében:

 • Vallásnak azt a – megismerésben, gondolkodásban, érzésben, akaratban és cselekvésben kifejeződő – meggyőződést nevezzük, amely szerint személyes vagy személytelen transzcendens erők vannak működésben.

Azt mondja továbbá, hogy az etikai fejlett vallások ezt a meggyőződést a világ erkölcsi rendjébe vetett hittel kapcsolják össze; ez a hit a cselekedetekért való erkölcsi felelősségnek, az egész magatartás igazságos megítélésének és a tökéletesség legmagasabb fokára való eljutás lehetőségének elképzelésében jut kifejezésre.

Ma legalább kilenc etikailag fejlett világvallást ismerünk: a hinduizmust, a dzsainizmust, a buddhizmust, a kínai univerzalizmust, a szikhizmust, a zoroasztrizmust, a judaizmust, a kereszténységet és az iszlámot. Ezek a vallások két nagy csoportra oszthatók: azokra, amelyek a Hindukustól keletre és azokra, amelyek ettől nyugatra keletkeztek:

 • a keletiek "az örök világtörvény vallásai"-ként jellemezhetők, mivel e vallások szerint a világ örökkévaló, nincs őskezdete és meghatározott vége, a benne végbemenő valamennyi történést önmaga szabályozza és minden létezés legfőbb elvét személytelen világtörvény képviseli.
 • a "történeti Istenkinyilatkoztatás" nyugati (ábrahámi) vallásai mindennek a létezését egy, a világtól elkülönült, annál végtelenül hatalmasabb személyes Istentől eredeztetik, aki mindent a semmiből hozott létre, autonóm módon uralkodik mindenek felett. A kereszténységben a Föld teremtése és vége közötti időszak egyszeri és megismételhetetlen.

Természetesen létrejöttek olyan vallások is, amelyek a két, alapvetően ellentétes felfogás között különböző átmeneteket képeztek.

A vallások tudományos kutatásával elsősorban a vallástudomány, és annak ágai, a vallástörténet és a vallásfilozófia foglalkozik.

A világ vallásai képekben

A vallások csoportosítása[szerkesztés]

Circle frame.svg

A világ vallási megoszlása[2]

  Kereszténység (31,5%)
  Iszlám (23,2%)
  Vallástalan (16,3%)
  Hinduizmus (15,0%)
  Buddhizmus (7,1%)
  Népi vallások (5,9%)
  Más vallások (1%)

A vallásoknak többféle csoportosítása lehetséges, az egyik kategorizálás:

Politeista vallások[szerkesztés]

Természeti vallások[szerkesztés]

Az örök világtörvény vallásai[szerkesztés]

A történeti, Isten-kinyilatkoztatás vallásai[szerkesztés]

Egyéb, új mozgalmak[szerkesztés]

A vallás alkotóelemei[szerkesztés]

A vallás a hitvilág és a gyakorlat összessége. A legtöbb vallás bizonyos közös vonásokat mutat. Az egyik, általánosan elfogadott nézet szerint a vallás a következő alkotóelemekből áll: hit, kultusz, közösség, a hit megvallása (hitvallás) és a hit parancsai. [3]

A világvallásoknál és főbb felekezeteknél létezik olyan írás, mely az adott vallás alaptételeit, hitét rögzíti. Ezt általánosságban csak szentírásnak szoktuk nevezni. A kereszténység fő iratát Bibliának, az iszlámét Koránnak nevezik. A vallás lényegében a világképre utal. A vallások alapvető jellemzője a hit, amely a vallás belső eleme.

A kultusz az istentisztelettel összefüggő dolgokat jelenti; idetartoznak az épületek, képek, oltárok, rituálék, szent énekek, gyülekezetek stb. A közösség a vallás társadalmi aspektusa; a templomban összegyűlt híveket, magát a felekezetet, a papokat, szerzeteseket jelenti. Szinte mindig megjelenik a vallásosság lokális központját biztosító helyszín, amit az intézményesített vallás és a hívők biztosítanak. Ezt nevezik templomnak, imaháznak, gyülekezetnek, zsinagógának, mecsetnek, mandirnak stb.

A hitvallás a vallás által tanított eszmék együttese. Idetartoznak a szentírások és a szent hagyományok. A parancsok az emberek viselkedését szabályozzák; ilyenek az erkölcsi normák, a tabuk, a bűnről és a szentségről alkotott eszmék. [3]

Szinte az összes vallásban megtalálható erkölcsi tanítás az aranyszabály, miszerint ugyanúgy kell bánnunk másokkal, mint ahogy szeretnénk, hogy velünk is bánjanak. Ez a bűn és erény egyik próbája. Mások bántása bűn, a nem bántás erény.[4] A fő vallások közös etikai alapelvekről szólnak.

Dimenziói[szerkesztés]

A vallás az emberiség kultúrájának egyik területe vagy megjelenési formája. Amint a kultúrák hasonlítanak és eltérnek egymástól, a vallás is magán hordozza ezeket a jellegzetességeket. Vallásról helyesebb mindig többes számban beszélni, a „vallás” fogalma a modern világ tudományos koncepciója. A vallások tudományos tárgyalása két nagy ágra bomlik: a vallástörténetire és a valláselméletire. A vallástörténetben a vallások történeti tényei képezik a vizsgálódás tárgyát, az elméletben a vallási rendszerek, funkciók és hatások. Hét vallási dimenzió különíthető el, amely alkalmas e komplex jelenség árnyaltabb tanulmányozására.

 • élmény – „vallási élmény”. A vallásos ember hitének gyakorlása során (pl. istentiszteleteken), vallási előadásokon vagy magánya csendjében vagy lelki olvasmányok (pl. Biblia) hatására és más hasonló esetekben részesülhet vallási élményben. A vallási élmény az "Istennel való találkozás" átélését jelenti számára. Ezek az élmények kiemelik a vallásos embert a hétköznapiságból: örömet és tettrekészséget eredményezhetnek nála. [3]
 • társadalmi – egynél több személy közös élménye;
 • narratív – a vallási élmény története és lényege az utókor számára;
 • tanítási – az élmény tartalmának rendszerezett kifejtése;
 • etikai – a vallás tanításainak megfelelő magatartás;
 • rituális – a vallási élmény keltésének és életben tartásának rendszeres gyakorlatai;
 • anyagi – a vallás tárgyi megjelenése és szervezeteinek gazdálkodása.

Tágabb értelemben egy vallás a hitelvek és a vallásgyakorlatok összefüggő rendszere, ami általában megkísérel magyarázatot adni a létező dolgok és az emberek létrejöttére, létére, létezésük céljára, legalábbis ez a vallások képe önmagukról.

Vallásosság[szerkesztés]

A vallástalanok aránya. A sötétkék a legmagasabb

A vallásosságot három szempontból jellemezhetjük [3]:

 • Egy adott kultúrában uralkodó vallási hagyomány elfogadásának mértéke szerint: ortodox és heterodox vallásosságról beszélünk.
Ortodoxnak nevezzük azokat a vallásos személyeket vagy csoportokat, akik az adott vallás tanait a lehető legpontosabban, legszigorúbban vagy legősibb válfajában követik. Kivétel az ortodox kereszténység, amelyik a kereszténység keleti ágának elnevezése, és bár magukat a kereszténység eredetibb ágának tekintik, ezt a nyugati kereszténység természetesen nem fogadja el.
 • Egy vallási szervezethez (egyházhoz) fűződő viszony szerint: egyháziasság és egyházon kívüli vallásosság.
Az elsőt intézményes vallásosságnak, az utóbbit egyéni vallásosságnak nevezzük. Az utóbbiak esetleg elfogadnak egy vallási intézményt, de annak eszméiből, szabályaiból, gyakorlatából nem mindent tartanak a maguk számára kötelezőnek, vagy pedig különféle vallási rendszerekből összeválogatott vallási gyakorlatot folytatnak.
 • A vallásosság megnyilvánulhat belsőséges és külsőséges formában is. Ennek alapján beszélhetünk meggyőződéses (személyes) vallásosságról és ezzel ellentétes külsőséges vallásosságról. [3]

A vallásokat foglalkoztató kérdések[szerkesztés]

Egyes vallások jelképei

A vallások olyan hitrendszerek, melyek általában megválaszolják az alábbi kérdéseket:

 • Isten vagy istenségek, illetve természetfeletti erők létezése
 • Istenhez, istenségekhez, szent dolgokhoz, más emberekhez és a világhoz való helyes viszonyulás módja
 • életünk értelme, az életben vállalható helyes célok
 • erkölcsi rendszer, beleértve a „jónak“ és „rossznak“ minősülő cselekedetek meghatározását
 • túlvilág
 • jelen életünk történéseire magyarázatkeresés
 • az általunk ismert világ és az élet létrejöttének az oka, folyamatának leírása
 • az életünk során tett cselekvések az életünk végeztével milyen további hatással lehetnek ránk

A fő világvallások két nagy csoportja:

→ az ugyanabba a csoportba tartozó vallások általánosságban hasonló válaszokat adnak a fenti kérdésekkel kapcsolatban, az erkölcsi tanítások lényege pedig szinte mindegyikben megegyezik.

Filozófiai megközelítés[szerkesztés]

A legtöbb fő vallás három alapvető tényező - Isten, világ és ember - kapcsolata. Földi síkon nyújt vigaszt a megfáradt vándornak, magyarázatot ad az élet rejtélyeire és megmutatja a halhatatlanság felé vezető utat. A vallás lényege, hogy jót tegyünk másokkal, szeretetet, könyörületet, őszinteséget és tisztaságot tanúsítsunk az élet minden területén. A vallás a filozófia gyakorlata, a filozófia a vallás elmélete. A filozófia az örök kutatás, vizsgálódás, kérdezősködés, a vallás pedig a megérzés, a megértés, a megtapasztalás. Mindenkinek nem áll jól ugyanaz a kabát. Az egyéni vérmérséklet, a kulturális háttér különböző, ez indokolja a vallások különbözőségét. Az egyik vallás ugyanolyan mint a másik. A tehenek különböző színűek, ám a tej színe egyforma. Számtalan rózsa létezik, de egyformán illatoznak. A vallás egy, de számtalan formában lehet gyakorolni. A különbözőség a teremtés rendje. Ez alól a vallás sem kivétel.[5]

A vallás nem dogma. A vallás nem krédó. A vallás nem teológia, és nem is puszta meggyőződés vagy érzelem. Nem egy kis imádkozás, amikor az ember fájdalmaktól szenved vagy szüksége van valamire. A vallás legelsősorban jóság és szolgálat. A vallás Istenben élt élet. Aki képes feltétel nélkül szeretni, másokkal szemben kedves, igazmondó, becsületes és hite, odaadása rendületlen, az valóban vallásos.[5]

A vallás lényege nem a harang kongatása, nem a nyakláncon hordott jel vagy a homlokra festett jelzés. A vallás nem ima, nem rendszeres templomba-járás, nem teizmus, panteizmus vagy ateizmus. Vallásunk nem az, amiben állításunk szerint hiszünk, hanem az, amit életünkkel kezdünk. Minek szenteljük az életünket, a gondolatainkat, a tetteinket? - ez az igazi vallás. A vallás a jóság, a tisztaság és az önzetlen szolgálat gyakorlása a világi kísértések közepette.

A vallás és Isten ugyanaz. A vallás nem pusztán eszmecsere Istenről. A vallás elméleti elfogadása önmagában még senkit nem tesz vallásossá. A valódi vallás túl van minden érven. A vallás az ember átlényegülése, önmegvalósítása.

A Biblia, a Korán, a Bhagavad-Gítá, a Zend-Aveszta mind szent könyv, mindegyik az isteni tudás lényegét tartalmazza. Ahura Mazdá, Alláh, Ísvara, Jehova, Jahve mind az egyetlen Isten különböző nevei.

A vallás végső forrása Isten. Alapelemeit Isten nyilatkoztatta ki a látóknak, vagy más néven a prófétáknak a történelem kezdetekor. Minden vallás alapja vagy lényege azonos és egyidős az emberi fajjal. A vallás területén soha nem volt és nem is lesz semmilyen új felfedezés vagy tapasztalás. Egy vallásalapító sem talált fel új vallást vagy fedett fel új igazságot. Mind közvetítők, nem eredeti alkotók.

Csak egy valódi vallás van: az igazság és szeretet vallása. A szív vallása. A szolgálat, az áldozat és a lemondás vallása. A jóság, a kedvesség és a tolerancia vallása. A vallás az emberi egyetértés. Az olyan vallás, amely nem késztet szeretetre és egységre, nem nevezhető igaz vallásnak.

Az igazság nem keresztény, nem iszlám, nem hindu, nem buddhista, nem taoista. Csak egyféle igazság létezik, az örökkévaló lényeg. Az igazság vallásának követői a békesség, a felebaráti szeretet, az erkölcs és az üdvösség útját járják.

Az ember tudatlansága, hatalomvágya, önző céljai, kapzsisága miatt megfeledkezik élete céljáról. Sokan hirdetik a kereszténységet, ám a hívők nem gyakorolnak feltétlen szeretetet és megbocsátást. Sokan hirdetik az iszlámot, ám a hívők nem ismerik el az emberek testvériségét. Sokan hirdetik a buddhizmust, ám követőik nem mondanak le vágyaikról és az erőszakról. Sokan hirdetik a hinduizmust, ám nem látják mindenben és mindenkiben Istent. A tudás hiábavaló, ha nem változtatja meg az egyén életét. Gyakorlat nélkül az idealizmus fatalizmust szül. Az önzetlenség és a szeretet nem hallgatni való erény vagy bemagolandó hittétel, hanem követendő példa, szemléltetni és sugározni való eszmény. A vallás elsőrendű célja, hogy szent életű embereket hívjon létre, templomok, mecsetek, zsinagógák, imaházak, királyságtermek és mandirok helyett. A szent iratok alapján a vallásnak élő gyakorlattá kell válnia az ember életében. A vallás maga az élet, nem pedig csak külső formalitás, üres beszéd vagy képmutatás. Nem egy vallásba vagy felekezetbe való tartozás teszi vallásossá az embert. Az igazi vallás egy univerzális belső vallás: a szív vallása. Először a szívet kell megtisztítani.[5]

A tudomány és a vallás[szerkesztés]

Vallási szemszögből nézve:

Amint az élet a modern találmányoknak köszönhetően kényelmessé és viszonylag könnyűvé vált, a gondtalanságot kedvelő ember hajlamos egyre inkább kirekeszteni a vallást az életéből, és egyre jobban felmagasztalni a materialista civilizáció értékeit. Ám az élet eseményei mindig igazolják, hogy a tudomány pusztán objektív nézetei és módszerei megbízhatatlanok, s az ember semmivel nem lett boldogabb és a világ sem lett jobb, annak ellenére, hogy a tudomány jelentős haladást ért el.

Napjainkra a tudomány áthidalta az időt és a teret. Pár óra alatt eljuthatunk Budapestről a horvát tengerpartra, vagy akár Európából Amerikába. Ez aztán a csoda! Földünk nagyon kicsire zsugorodott össze. De vajon hozzájárult-e valójában a tudomány az ember boldogságához? A válasz határozott nem. A tudomány csak megsokszorozta az ember vágyait és fényűző kiadásait. A ma fényűzése a holnap szükséglete.

Az emberiség kemény erőfeszítések árán kiaknázta és kizsigerelte a természet rejtett kincseit és a tudomány számos csodálatos dolgot talált fel. A kutatók éjt nappallá téve munkálkodnak laboratóriumaikban, hogy még több dolgot találjanak fel. Ám a tudomány az életet csak bonyolultabbá tette. Az ember elméje egyre nyughatatlanabb miatta és nem járul hozzá a belső béke megteremtéséhez.

Az ember a természet része. Az ábrahámi vallások alapján az ember és a természeti világ Isten teremtése. A természetről szóló gondoskodás gondolata megtalálható a Bibliában (ld. sáfárság) és a Koránban.[6] A keleti vallások az emberiséget, a természetet és az istenit egységesnek tekintik és a létezők kölcsönös függését hangsúlyozzák.[7] A mai világ bölcs kezelés helyett visszaél a Földdel, és felborítja a természet és az ember harmóniáját. Az emberiség maximális kényelemre törekszik, eszébe sem jut, hogy pazarló életmódján változtasson. A saját pusztulását készíti elő. A gyakoribbá váló természeti katasztrófák által a Föld visszavág minden pusztításért, amit az ember ellene végez.[8]

A rádió, a telefon, a TV, a komputer, az internet, a gépkocsi, a tengeralattjáró, a szuperszonikus vagy pilóta nélküli repülőgép, a műhold, a ballisztikus rakéta vagy az atombomba mind lélegzetelállító csodák. Ám a tudósoknak nem sikerült az emberek erkölcsi színvonalán javítaniuk.

A tudós az atomokat bombázza, az elektronok mozgását figyeli laboratóriumában, egész életét annak szenteli, hogy megértse az anyag és az energia természetét és titkait, számos dolgot feltalál, tanulmányozza a természet törvényeit, de mindezek ellenére sem képes megérteni a teremtés és a Teremtő misztériumát, sem az élet értelmét.

A tudományt leköti a külvilág tanulmányozása, ám a belső világ vizsgálatáról megfeledkeznek. A tudomány csak a látható jelenségekről ad leírást, a mögöttük rejlő Valóságról nem. A tudomány nem talált még választ a lényegi kérdésekre: Ki vagyok én? Mit keresek a Földön? Mi a végső igazság? Mi az ember életének a célja?

A tudomány tényekkel, a vallás értékekkel foglalkozik. Ahol véget ér a tudomány, ott kezdődik a vallás. A tudományos megfigyelések és felfedezések alapos tanulmányozása közelebb visz Istenhez. Honnan származik az elektronok energiája? Mi az elektronok mozgatórugója? Ki alkotta meg a természet törvényeit? Mi az az intelligencia, amely a természetet és a világegyetemet mozgatja? Ki a primum mobile? A fizikai erők és törvények tanulmányozása, a mentális erők és törvények megismerése kevés a tökéletességhez. Átfogó tudás kell, és annak a lényegnek a felismerése, amely a nevek és formák, valamint minden fizikai és mentális jelenség mögött húzódik. Csak így válhatunk tökéletes mesterekké, teljes beavatottakká, vagy buddhákká (megvilágosodottá).[5]

A vallások felszólítanak, hogy belül vizsgálódj. A tudomány nem lehet mindennek az alfája és omegája. A tudomány nem ismeri az élet eredetét. A legtöbb kutató elismeri, hogy nem tudják biztonsággal kijelenteni, hogy alakult ki az élet a Földön.[9] A tudomány nem nyújt üdvözülést. A tudomány semmit nem tud a gondolatok eredetéről, az univerzum eredetéről és sorsáról, a természetfeletti lényekről, a halál utáni életről. Számos kérdésre csak a vallás adhat választ, nem a tudomány.[5]

A vallás eredete és története[szerkesztés]

A vallások kronológiai története

Az indiaiak három vallást (bráhmanizmus, buddhizmus, dzsainizmus) hoztak létre, a kínaiak kettőt (konfucianizmus, taoizmus), a zsidók saját tanításukon kívül lerakták a kereszténységnek és az iszlámnak az alapjait is. A perzsák háromszor tettek kísérletet arra, hogy az egész emberiség számára alkalmas hitformát alkossanak: megteremtették a zoroasztrizmust (párszizmus), a Mithrász-kultuszt és a manicheizmust. Noha ez a három vallás átmenetileg szintén jelentős befolyást gyakorolt, mégsem tudott a Föld nagyobb részén elterjedni és tartósan fennmaradni. Krisztus után a 7. századot követően többé nem keletkezett egyetlen nagy vallás sem, csak a már meglevők átalakítására került sor.[10]

Az egyes vallások részletesen[szerkesztés]

A világvallás fogalmának meghatározása a valláséhoz hasonlóan bonyolult és semmiképpen sem egyértelmű. Három kritériumnak kell megfelelnie: a követők száma legyen a legnagyobbak között, legyen minden kontinensen többé kevésbé elterjedt és rendelkezzen egyetemes (egész világra szóló) küldetéstudattal.[11] Az alábbi felsorolásban szereplő vallásokat számos szaktekintély és a köztudat is világvallásnak tekinti, ugyanakkor a fenti kritériumoknak nem felel meg mindegyik. A buddhizmus és hinduizmus nem missziós vallás, hasonlóan a zsidósághoz. A buddhizmus például egy filozófiai, illetve gyakorlat-alapú világnézet, amely bizonyos országokban vallási irányzatok kialakulását eredményezte. Követőinek számát tekintve jelentősnek számít még a taoizmus és a konfucianizmus, de ezek inkább eszmerendszerek. A bahái hit főleg földrajzi elterjedtsége miatt jelentős.[12]

Sintoisták főként Japánban, hinduk és dzsainok elsősorban Indiában, univerzisták főleg Kínában, Koreában és DK-Ázsiában vannak. A „kis szekér” buddhistái Srí Lankán és DK-Ázsiában élnek, a „nagy szekér”-é az indiai Himalája vidékén, Tibetben, Mongóliában, továbbá Kínában és Japánban. A kereszténység Európában, Fekete-Afrikában, Amerikában és Ausztráliában uralkodó vallás, de egyre több híve van Ázsiában is. A kevés párszi túlnyomórészt Elő-Indiában él, csak kis töredékük maradt hazájukban, Perzsiában. A zsidók az egész Földön elterjedtek. Az iszlám Dél- és Nyugat-Ázsiában, továbbá Észak-Afrikában uralkodó.

A világ vallásai terület (államhatár) és dominancia szerint
A keresztények aránya a világ országaiban
A muszlimok aránya
A buddhisták aránya a világban

Főbb vallások[szerkesztés]

Kisebb, ismertebb vallások, irányzatok[szerkesztés]

Egyéb, részben vallásos jellegű nézetek[szerkesztés]

Vallás és jogrend[szerkesztés]

A világ több országában napjainkban vallásszabadság van, melyet gyakran az adott ország – például Magyarország – alkotmánya is emberi jogként rögzít, vagyis a jog nem engedi meg, hogy egyént vagy csoportokat hitük alapján hátrányos megkülönböztetésben részesítsenek. (Ide tartozik az is, hogy aki nem hívő, azt sem érheti hátrány.) Ezzel együtt jár az, hogy a legtöbb fejlett országban az állam és a vallás szerepe elkülönül egymástól (szekularizált állam), azaz a vallás nem vesz részt az országok politikai és gazdasági irányításában, és az állam nem szól bele a vallási felekezetek belügyeibe.

Magyarország vallási térképe a népesség arányában
Római katolikus
  <50%
  50-66,6%
  >66,6%

Református
  <50%
  50-66,6%
  >66,6%

Evangélikus
  <50%
  50-66,6%
  >66,6%

Görögkatolikus
  <50%
  50-66,6%
  >66,6%

Egyéb
  <50%
  50-66,6%
  >66,6%

Magyarországon[szerkesztés]

Magyarországon több mint száz törvényesen bejegyzett egyház és vallási közösség van.

Magyarországon a lakosság döntő többsége valamely egyház tagja - a keresztelkedés révén, amely a katolikusoknál jellemzően gyermekkorban történik. A lakosság döntő többsége magát valamilyen értelemben vallásosnak mondja (10-13% az egyház tanítása szerint, 50% a "maga módján").[forrás?] A nagyobb felekezetek tagjai kevésbé, a kisebbeké inkább ismerik / hiszik vallásuk tanításait illetve követik erkölcsi törvényeit.

A legnagyobb vallások a Földön[szerkesztés]

A legnagyobb vallások a Földön (a táblázat felső becsléseket tartalmaz):

Vallás százalék (1970) százalék (2007) százalék (2010)
Keresztény 33,2% 33,32% 32,8%
ezen belül: Római Katolikus - 16,99% -
ezen belül: Protestáns - 5,78% -
ezen belül: Ortodox - 3,53% -
ezen belül: Anglikán - 1,25% -
Muzulmán 15,6% 21,01% 22,5%
Hindu 12,5% 13,26% 13,8%
Buddhista 6,4% 5,84% 7,2%
Szikh 0,3% 0,35% 0,3%
Judaizmus (zsidó) 0,4% 0,23% 0,2%
Bahái 0,1% 0,12% 0,1%
egyéb vallás 12,3% 11,78% 11,7%
nem vallásos 19,2% 11,77% 11,8%
ateista - 2,32% -

Forrás: The World Factbook 2008., International Journal For Religious Freedom Vol 5.

Megjegyzések: Az adott táblázatba sorolt követők sokféle vallási közösség tagjai lehetnek, számos vallási irányzatot követhetnek, sőt meggyőződésük és önbesorolásuk szerint lehetnek valláson kívüliek is. Egyik vallási irányzat, sőt a vallástalan irányzat sem mondható egységesnek. Sokszor nagyon erősek a belső ellentétek. A táblázatban szereplő számok hozzávetőleges értékek.

További nehézség a világ vallásait követők létszámának meghatározásában az, hogy maguk a vallások is eltérő kritériumok szerint tekintenek valakit a vallás követőjének. Számos vallás (hinduizmus, buddhizmus, zsidóság, taoizmus stb.) egy adott kultúrrégió összes tagjára vonatkozik, és európai értelemben nem is beszélhetünk az adott vallás melletti döntésről vagy egyáltalán vallásról. A valamely valláshoz való tartozásnak több rétege van, amely vallásonként különböző. A (gyermekkorban vagy felnőttkorban történő) beavatás és a felnőtt tudatos döntés nagyon eltérő elkötelezettséget jelent. Bizonyos etnikumokhoz való tartozás az adott etnikum kultúrájának (vallásának) elfogadását is jelenti - a vallás és a kultúra közötti különbségtétel nem lehetséges. A vallások nagy részének vannak tanai és erkölcsi tanításai - ám a valláshoz tartozás többnyire nem igényli a tanok ismeretét és a parancsok követését.

A vallásosság nem jelent mindenképpen tételes valláshoz vagy egy jelentős vallási hagyományhoz való kötődést, jelenthet egyéni vallási képzetekhez való ragaszkodást, amit Robert Bellah szociológus nyomán sheilaizmusnak (wd) neveznek, bevett európai szakfogalom szerint pedig a maga módján való vallás(osság)nak vagy egyházon kívüli vallásosságnak.

Összehasonlítás[szerkesztés]

Két keleti és a három ábrahámi világvallás összehasonlítása:

Világvallások összehasonlítása
Téma Buddhizmus Hinduizmus Zsidó vallás Kereszténység Iszlám
Fő próféta vagy
központi alak
Buddha nincs Mózes Jézus Mohamed
Eredet Észak-India Indus-völgy, India Közel-Kelet Palesztina Közel-Kelet
Kialakulása Kr. e. 5. század Kr. e. II. évezred Kr. e. II. évezred 1. század 7. század
Elsődleges
elterjedtség
Kelet-, Dél- és Délkelet-Ázsia India, Nepál Izrael, világszéles Európa, Amerika (kontinens), Fekete-Afrika,
Ausztrália és Óceánia
Észak- és Kelet-Afrika, Közel-Kelet,
Nyugat-, Közép- és Dél-Ázsia
Hívek száma 400-500 millió[13][14] kb. 1 milliárd[15][16] kb. 14 millió több mint 2 milliárd kb. 1,8 milliárd[17]
Fő ágai théraváda, mahájána,
vadzsrajána
vaisnavizmus, saivizmus, saktizmus ortodox,
konzervatív,
reform
katolikus egyház, protestáns egyházak,
keleti egyházak
szunnita (87-90%), síita, háridzsita
Közösségi hely buddhista templom, kolostortemplom,
pagoda
hindu templom zsinagóga templom, imaház,
királyságterem stb.
mecset, imaház
Szent irat Tipitaka, Mahájána szútrák sruti, szmriti Héber Biblia,
Talmud
Biblia Korán
Fő tanítások karma, dharma, buddhaság karma, dharma, lélekvándorlás szigorú egyistenhit, a Tóra és a Messiás szerepe
("13 elv")
Szentháromság-tan, Jézus megváltó műve, istenszeretet, felebaráti szeretet szigorú egyistenhit, Mohamed prófétasága
Vallási gyakorlatok púdzsá, meditáció, nyolcrétű ösvény mantrák, jadzsna, púdzsa rendszeres imák,
a Tóra olvasása
és betartása
ima, közösségi istentisztelet, keresztség,
szentségek (utóbbi a protestáns felekezeteknél redukált vagy nincs)
az iszlám öt oszlopa
Egyéb gyakorlatok
lásd még:
etika (vallás)
lásd: buddhista gyakorlatok jóga, igazmondás, önfegyelem, nagylelkűség,
erőszakmentesség, egyszerűség, kedvesség,
szerénység stb.[18]
(lásd: jama és nijama)
felebaráti szeretet,[19]
jó cselekedetek
bűnbánat, önzetlen szolgálat, jótékonyság, misszió, becsületesség, lemondás stb.
lásd még: Hegyi beszéd
becsületesség, kedvesség, nagylelkűség, segítőkészség[20] stb.
Az, hogy az emberi lét célja
Isten tetszésének elérése,
megköveteli az erkölcsi magatartás lehető legmagasabb színvonalát.
Tiltások,
mentális akadályok
harag, gőg, érzéki vágy,
kapzsiság, hazugság, lopás stb.
lásd még: béklyók
lásd még:
A bűn a hindu vallásban
lopás,
hazugság,
házasságtörés
stb.[21]
bűnös kívánság, haragtartás, bosszú,
irigység, lopás, hazugság stb.[22][23]
szerencsejáték, házasságtörés,
a megbotránkoztató ruházat és beszéd,
hazugság, lopás stb.[20]
A cél a létforgatagtól való megszabadulás
és nirvána
móksa és nirvána
(megszabadulás az örökös létforgatagból és üdvösség)
üdvösség üdvösség üdvösség
A cselekedetek hatása karma karma végítélet végítélet ítélet (végső nap)
Túlvilág
lásd még:
Túlvilág
szamszára
újjászületések örökös láncolata
szanszára
(újjászületés a karma alapján) vagy
nirvána
pokol
(gyehenna)
és menny
pokol vagy mennyország (Új Föld) pokol (tűz) vagy menny ("kertek", "új föld")
Az ember újra-
megtestesülésének tana
(feltámadás vagy újraszületés)
Green x.svg van Green x.svg van Green x.svg van Green x.svg van Green x.svg van
Istenkép ateista, agnosztikus (Buddha nem foglalkozott Isten létezésének kérdésével)
(lásd: Isten a buddhizmusban)
henoteizmus, monoteizmus, politeizmus,
panteizmus, panenteizmus, monizmus,
ateizmus, animizmus
Brahman - Ísvara
szigorú egyistenhit
(JHVH)
egyistenhit, illetve a legtöbb felekezetnél Szentháromság-tan szigorú egyistenhit,
(Allah)
Egy örökkévaló, személyes
Istenben való hit
nincs Green x.svg van Green x.svg van Green x.svg van Green x.svg van
Természetfeletti
lényekben való hit
Green x.svg van
lásd még: buddhista kozmológia
Green x.svg van,
lásd: dévák és aszurák
Green x.svg van Green x.svg van
angyalok és démonok
Green x.svg van
Sok túlvilági segítő Green x.svg van[24] Green x.svg van Green x.svg van
(a protestáns felekezetekben nincs)
Green x.svg van
Szerzetesség Green x.svg van Green x.svg van nincs Green x.svg van
(kivéve a protestáns egyházak nagy részét)
Green x.svg van
hivatalosan nincs, a gyakorlatban van: dervisek
Étkezési törvények Green x.svg van Green x.svg van Green x.svg van mértékletességre és önkontrollra
való felszólítás[25][26]
Green x.svg van
Alkoholtilalom Green x.svg van Green x.svg van önkontrollra való felszólítás Green x.svg van
Erőszakos térítés
volt-e
nem nem Green x.svg igen[27] Green x.svg igen Green x.svg igen[28]
Kizárólagos érvényességre
való igény
nincs nincs Green x.svg van[megj. 1] Green x.svg van

A fő vallások összehasonlítása[szerkesztés]

Kritikák[szerkesztés]

A vallás iránt kritikus nézetek szerint a vallások e tekintetben inkább a magyarázat pótszerei, mint magyarázatok, és a vallások összetartó ereje szociológiai és pszichológiai, nem pedig episztemológiai. Eszerint tehát a vallás a lélek kábítószere s mint ilyen, a kitalálói érdekeit és hatalmát hivatott szolgálni.

Az ateizmus, mint a hit ideológiájának ellentéte, felsorakoztat nagyon sok valláskritikát is. Emellett a vallásnak létezik különféle filozófiai, és tudományos kritikája is. Bővebben lásd: valláskritika.

Az agnoszticizmus egy olyan filozófiai ismeretelméleti nézet, amely szerint a valóság végső dolgait, Isten létezését nem tudjuk megismerni, nem tudhatjuk, hogy létezik-e vagy nem, és enélkül a tudás nélkül kell élnünk a világban. Egy agnosztikus állíthatja, hogy a vallási kérdésekről szóló állítások nem igazoltak, vagy nem igazolhatóak. Ebben az esetben észszerű lehet az, hogy nem mondunk ítéletet.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Hahn István jeles magyar vallástörténész erre a meghatározásra épít: „A vallás egy embercsoport közös hite az emberek felett álló hatalmas erő(k) létezésében, ami(k) képes(ek) befolyásolni az ember életét.”
 2. Felmérés: "Pew - 2012"
 3. a b c d e Hunyadi László: Az emberiség vallásai
 4. The Golden Rule Poster Archiválva 2014. január 14-i dátummal a Wayback Machine-ben (Religions for Peace Australia)
 5. a b c d e Srí Szvámi Sivánanda: Utak a boldogsághoz, 2014
 6. Kor. 33,72 alapján a felelősség viselése az emberre hárult, miután az ég, a föld és a hegyek ezt nem vállalták.
 7. Az ember és a természet kapcsolata – a környezethez való viszony etikai kérdései
 8. http://iffegyesulet.hu/aas_szoveg/file/257_fenntarthatosagi_fuzetek_xiii___a_termeszet_reflexe.pdf
 9. http://www.origo.hu/tudomany/20160907-foldon-kivuli-elet-bolygo-szuperfold.html
 10. Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás, 1977
 11. A világvallás fogalma Bellinger szerint: „tanaikat egyetemes érvényességgel hirdetik, és hogy a föld minden régiójában elterjedtek, és/vagy hogy követői a világ lakosságának jelentős részét teszik ki.” Bellinger, Gerhard J.. Világvallások, Nagy Valláskalauz. Budapest: Akadémiai Kiadó, 403-404. o. (1993) 
 12. Miért világvallás a bahá’í hit?. Magyarországi Bahá’í Közösség. (Hozzáférés: 2015. február 20.)
 13. http://www.huffingtonpost.com/howard-steven-friedman/5-religions-with-the-most_b_853000.html
 14. http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-buddhist/
 15. 2015 http://www.gordonconwell.edu
 16. http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-hindu/
 17. 2015-ben http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/06/why-muslims-are-the-worlds-fastest-growing-religious-group/
 18. Bhagavad Gítá 10, 4-5; 16,1-3
 19. http://www.zsido.hu/vallas/eszmek.htm
 20. a b Liptay Lothar: Kis találkozó a vallásokkal
 21. Tízparancsolat 2. Móz. 20.
 22. Hegyi beszéd
 23. Gal 5,21 http://szentiras.hu/UF/Gal5,21
 24. Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás
 25. Róm 12,1
 26. 1Kor 6
 27. a hasmoneusok alatt
 28. Vendéghy Kornél: Az iszlámról hitetleneknek

Megjegyzés[szerkesztés]

 1. A kereszténység (és az iszlám) önmagát tekinti az egyedüli, üdvösségre vezető útnak, az abszolút igazság legmagasabb rendű és legadekvátabb kifejezési formájának; minden más vallási tanítást hamisnak ítél.

Források és irodalom[szerkesztés]

 • Rencsényi Tibor: Élő vallások, Változó Világ 1., Budapest 1995.
 • Hamilton, Malcolm B.: Vallás, ember, társadalom - elméleti és összehasonlító vallásszociológia [Ford. Lázár, A Péter] Megújuló világképek Sorozat. Budapest, AduPrint, 1998
 • Glasenapp, Helmuth von: Az öt világvallás - bráhmanizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység, iszlám [Ford. Pálvölgyi Endre] Budapest, Akkord, 2005
 • Swatos, William H. Jr.: Encyclopedia of Religion ans Society
 • World Religions and Social Evolution of the Old World Oikumene Civilizations: A Cross-Cultural Perspective, by Andrey Korotayev, Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 2004, ISBN 0-7734-6310-0 [1].
 • A. Donini: Korok, vallások, istenek - Bp. 1961. Gondolat K. - ISBN nincs
 • Srí Szvámi Sivananda: Utak a boldogsághoz, 2010

Külső hivatkozások[szerkesztés]

Commons
A Wikimédia Commons tartalmaz Vallás témájú médiaállományokat.
Wikiszótár
Nézd meg a vallás címszót a Wikiszótárban!