Stilisztika

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
A Wikipédia vonatkozásában lásd a Stilisztikai útmutató című lapot!

A stilisztika a nyelvtudomány egyik ága. A szóbeli és írásbeli kifejezésmód eszközeit, ismérveit és törvényszerűségeit vizsgáló tudomány. A nyelv- és az irodalomtudomány köztes területén elhelyezkedő tudományág, amely a nyelvi kifejezőeszközök, kifejezésmódok több kommunikációs tényezőtől meghatározott sajátosságainak tanulmányozásával foglalkozik. Három fő területe:

 • A nyelvi stilisztika (egy bizonyos nyelvet vizsgál)
 • A leíró stilisztika (a nyelv kifejezőerejét, ennek érzelmi, hangulati összetevőit vizsgálja)
 • Az irodalmi stilisztika (egyes írók, művek, műfajok, korok stb. vizsgálata)

A stílus fogalma[szerkesztés]

A stílus fogalma: kifejezési eljárások összessége, mindig választás és elrendezés eredménye. A jó stílus jellemzői: világos, tömör, erőteljes.

A stílus görög eredetű szó, jelentése: toll, jelentéstapadással kifejezésmód. A nyelvi stílus nyelvi kifejezésmódot jelent.

Stílushibák[szerkesztés]

 1. Igénytelenség: felületes mondatszerkesztés, pongyolaság
 2. Stílustörés: különféle stílusárnyalatok, hangnemek keveredése (Pl. A márciusi ifjak végigslattyogtak a városon.)
 3. Stílustévesztés: beszédhelyzethez, műfajhoz nem illő hangnem (Pl. Évnyitón: „Srácok, ezt az évet klasszul végig kell tolnotok.”)
 4. Kifejezésbeli, szóhasználati hibák: túl sok idegen szó használata, közhelyek, képzavar, szleng

A stílusérték[szerkesztés]

A stílusérték sajátos jelentéstöbblet. Alapja: denotáció (szó elsődleges jelentése) és konnotáció /másodlagos, vagy járulékos jelentés)

Fajtái:

 • alkalmi
 • állandósult

A stílusárnyalat[szerkesztés]

A stílusárnyalat: a stílusnak az a sajátossága, amelyben megnyilatkozik a beszélő lelkiállapota, valamint a témához és a hallgatóhoz való viszonya. Fajtái: patetikus, ironikus, gúnyos, humoros, családias.

Stílusminősítés[szerkesztés]

Stílusminősítés: állandósult stílusérték

 • A stílusárnyalatok és a stílusminősítések kapcsolata
 • A stílusminősítések fajtái pl. hivatalos, tréfás, bizalmas, pejoratív, argó stb. (személy – hivatalos, egyén – rosszalló, emberfia – régi irodalmi, ürge – argó, pára - népies, muki – tréfás, teremtés – bizalmas, halandó – választékos)

Az esztétikai minősítések[szerkesztés]

Fogalma: az esztétikai tárgy hatására a befogadóban kialakuló ízlésítélet. Négy fő fajtája: patetikus (lelkesedés), objektív (semlegesség), negatív (túlzás, torzítás), kevert (humor, gúny, irónia, szarkazmus vagy malícia)

Fajtái:

 • Egynemű
  • Egynemű pozitív
   • Szépség – zavartalan gyönyörködés
   • Fenségesség – hódolat
   • Magasztosság – csodálat
   • Tetszetősség – enyhe lenézéssel való gyönyörködés
  • Egynemű negatív
   • Rútság – viszolygás
   • Rettenetesség – iszony
   • Alantasság – undor
   • Közönségesség - önvád
 • Kevert
  • Kevert komoly
   • Tragikum – katarzis
   • Elégikusság – kontempláció
  • Kevert komolytalan
   • Komikum – lelepleződés
   • Groteszk – vonzódásból viszolygás
   • Abszurd – vonzódásból iszony
   • Bizarr – iszonyból viszolygás

Stíluseszközök[szerkesztés]

Két fő fajtájuk: nyelvi és nem nyelvi

 • Nyelvi stíluseszközök
  • frazeológia
  • szóképek
  • alakzatok
  • grammatikai elemek
  • expresszivitás
  • evokáció
 • Nem nyelvi stíluseszközök
  • nem verbális kommunikáció
  • zeneiség
  • a szöveg képe
  • szövegformálás

Frazeológia[szerkesztés]

Szókészlet: archaizmus, neologizmus, idegen szavak, hangalak és jelentés viszonya Szólások, közmondások

A szóképek (trópusok)[szerkesztés]

 • Hasonlat és metafora
 • Megszemélyesítés
 • Szinesztézia
 • Szimbólum: galamb, láng
 • Allegória: egész gondolaton átfutó metafora, v megszemélyesítés
 • Metonímia: érintkezésen alapul; ok-okozati (szeméből a bánat eredt), térbeni érintkezés (3-as asztal fizet), időbeli érintkezés (aratáshoz jövök)
 • Szinekdoché: szám és személybeli (egyes számban kezd, többesben fejez be), faj-, nembeli (madár énekel)

Az alakzatok[szerkesztés]

 • Ismétlés
 • Ellentét (oximoron és paradoxon)
 • Halmozás
 • Fokozás
 • Felcserélés
 • Kihagyás, elhallgatás

Grammatikai elemek[szerkesztés]

 • Szófajok
 • Ragozás
 • Mondatformák
 • Modalitás

Expresszivitás és evokáció[szerkesztés]

 • Az expresszivitás (kifejező erő) fajtái: erősítés: nagyítás, túlzás, gyengítés: kicsinyítés, szépítés (eufémia)
 • Az evokáció (felidéző erő) fajtái: reminiszcencia, allúzió

Zeneiség[szerkesztés]

 • Hangszimbolika
 • Magánhangzók és mássalhangzók aránya, minősége
 • Hangutánzó, hangulatfestő szavak
 • Ritmus és rím
 • Paranyelvi elemek; hangsúly, hanglejtés

A szöveg képe[szerkesztés]

A szöveg képe és a szövegformálás: kiemelés, illusztrációk, központozás, tagolás

Stílusrétegek[szerkesztés]

Fogalma: a kommunikációs színtereknek és helyzeteknek megfelelő speciális kifejezésmódok

Fajtái:

 • Írott nyelvi stílusok:
 1. Tudományos stílus
 2. Publicisztikai stílus
 3. Hivatalos stílus
 4. Szépirodalmi vagy művészi stílus
 5. Levélstílus
 • Beszélt nyelvi stílusok:
 1. Társalgási stílus
 2. Szónoki stílus
 3. Előadói stílus

Meghatározó elemeik: szókészlet, mondatszerkesztés, szövegszerkesztés, nem verbális eszközök, műfajok

A publicisztikai stílus jellemzői[szerkesztés]

 • választékos szókészlet
 • neologizmus, divatszók
 • nyelvi panelek (sablonok)
 • egyéni nyelvi lelemény
 • kiemelés és illusztráció fontos
 • ötvözi a stílusrétegeket

A hivatalos stílus jellemzői[szerkesztés]

 • szakkifejezések
 • terjengősség
 • tárgyilagosság
 • kötött forma
 • kötött stílus

Hivatalos stílus: általában használt kisebb ügyiratok; nyugta, elismervény, kötelezvény. Belső ügyvitel iratai: feljegyzés (osztályközi levelezés), emlékeztető (tárgyjelentés, úti jelentés)

Egyéb szubjektív műfajok: üzleti levél, önéletrajz, kísérőlevél (konkrét személynek), motivációs levél.

A sajtóműfajok[szerkesztés]

Tartalom és forma dialektikus viszonya. A befogadó nem tudja pontosan definiálni, megkülönböztetni, de vannak elvárásai adott műfajjal szemben

Két fő csoport: tájékoztató műfajok, véleményközlő műfajok

Tájékoztató műfajok[szerkesztés]

 • Objektivitást követel (hivatalos árnyalat): hír, tudósítás, közlemény
 • Szubjektivitást enged (hivatalos mellett lehet bizalmas, humoros vagy ironikus): riport, interjú, recenzió

A recenzióról: informál, tartalmaz alapvető bibliográfiai adatokat (szerző, cím, kiadás helye, éve, kiadó cég, oldalszám, kötet ár), rövid, tömör

Véleményközlő műfajok[szerkesztés]

Alapvetően szubjektív műfajok. Témától függően a patetikus árnyalattól a gúnyosig mindent megenged.

Visszafogottabb műfajok[szerkesztés]

Rokonságban vannak a tájékoztató műfajokkal: hírfej, kommentár, jegyzet. A humor válfajai: kroki, glossza, karcolat

Hangvételüket tekintve sokoldalú műfajok[szerkesztés]

Vezércikk, kritika, esszé, nyílt levél, olvasói levél, útirajz.

A kritika[szerkesztés]

A recenzióval ellentétben elemez, értékel, eligazít. A szerkesztő és a kritikus értékítélete is szerepel benne. Hangvételét tekintve lehet magasztaló, humoros, ironikus, sőt gúnyos is. Fontos, hogy etikus maradjon! A jó kritika, kritikus – etikus és szórakoztató. Nem pusztán véleményez, hanem érvel is. Közérthető, nem személyeskedő, olvasmányos, szellemi élményt nyújt.

A nyílt levél[szerkesztés]

Írója közéleti személy. Címzettje szintén közéleti személy, csoport vagy szervezet. Megszólítottja azonban nemcsak a címzett, Émile Zola, Dreyfus-per, „Vádolok!" („J’accuse!")

Az olvasói levél[szerkesztés]

Szerzőjét nem kötelezi az újságírói etika. A szerkesztőt viszont minősítheti, milyen leveleket közöl, illetve hogyan reagál rájuk. Visszajelzés, mely adott lap hatását, sikerét jelzi. Más olvasókkal való kapcsolat eszköze is.

Források[szerkesztés]