λ-kalkulus

,,az igazi skót''

,,Hát akkor ne csináld!''

4lang, szoftver

4lang

A gall háború

a gonosz problémája

ACT-R

adatszerkezet

agrammatikus

AI box

aktiváció-terjedés

AMR

anafora

analgézia

analóg-digitális átalakító

areté

argumentum ad populum

Arisztotelész

Arrow lehetetlenségi tétele

Artemisz

Artificial Intelligence, AI

aspektus

attribútum--érték pár

attribútum--érték struktúra

attribútum-nyelvtan

automorfizmus

autoszegmentális ábrázolás

Axelrod Verseny

általános mesterséges intelligencia, AGI

általános rendszerelmélet

áramkörök elmélete

átlátszatlanság

backprop

Bacon, Roger

bakdaru

barátságos AI

Beep

Berkeley Konstrukciós Nyelvtan

Bernoulli-séma

beszédszintézis,TTS

bigram

binyan

bináris reláció

Birkhoff tétele

bit

bizonyítások mint programok

black bun

Blish, James

Bourbaki

Brazíliaváros

Catalan-szám

cepstrum

Chiyono Hasegawa

Christo

ciklikus csoport

Codd

Cook-Levin tétel

csapsejt

csettintő hangok

csiga

csoport

Culturally Authentic Pictorial Lexicon

Curry

Célvezérelt Tevékenységtervezés, GOAP

címszó

címszó

datívusz-mozgatás

DBpedia

De Medicina

deixis

deizmus

deontikus modalitás

Descartes-szorzat

determinizmus

diakritikus jegy

dictionary.com

dict\_to\_4lang

digitális-analóg átalakító

dimenzió-redukálás

diédercsoport

ŗta

egyet-nem-értés érv

egyetlen példából tanulás

egyirányú függvény

egységelem

Eilenberg-gép

elemi osztályok

elemzési fa

előfeszítés

elöljárós szerkezetek csatolása

endomorfizmus

engram

entelekheia

entiméma

episztemikus modalitás

ergativitás

erkölcsiérzék-tan

erősség

eseménykalkulus

esetgrammatika

eset

esszencializmus

esszívusz

eszkatológia

etimológia

eufemizmus

euklidészi algoritmus

evolúciós algoritmus

exegézis

expletív névmás

Facsatoló Nyelvtan, TAG

én

értelmes terv

értelmezési tartomány

értékkészlet

faktoranalízis

fastruktúra nyelvtan

fa

fej-bővítmény sorrend

Fermat

Fiatal Föld teremtés

Firth

fizikalizmus

flip-flop

fluens

fogalom

Fogalomírás

fokozás

folyamatábra

fonetikus átírás

fonológia

fonéma

formális nyelvtan

formális nyelv

formális nyelv

Freebase

Frobenius-norma

funkcionális MRI

funkciószó

félcsoport

Főkomponens-analízis, PCA

függvény

függőségi gráf

függőségi nyelvtan

Galois-kapcsolatot

gapping

generatív nyelvtan

generatív szemantika

generikus

GF(2)

glossza

GOAP

Goodstein tétel

Google 1T korpusz

grep

Grice

gyűrű

Gödel teljességi tétel

Gödel-féle nem-teljességi tétel

halmaz

hamisból minden következik

hangtan (fonológia)

hangutánzás

Harris, Roy

Harris

hasznossági függvény

hatványtörvény

helyesírás

helyettesítő

Hillary Step

hipergráf

hipergráf

Hippokratész holdacskái

hiszterézis

homonímia

homunkulusz-paradoxon

horror vacui

hoszútávú rövidtávú memória, LSTM

HPSG

Hume

Hun*

háló

Idiosyncrasies of distribution

igazság konszenzuselmélete

igazság korrespondencia-elmélete

igei ellipszis

igeidő

igekötő

igemód

igenem

igetörzs

Iliász

indexikus

információ-visszakeresés, IR

információelmélet

információkinyerés

injektív

innátizmus

intuicionista logika

involúció

isteni parancs

izoláló nyelv

Jakobson

jak

jegy, bináris

jelöletlen

jelöltség (markedness)

John Buridan

jokuc

JSON

JSTOR

jólfundáltsági (regularitási) axióma

Kant

Kaposvár

kategorikus észlelés

kategória

kategóriaészlelés

keiy\={o}d\={o}shi

kettős tagadás

kijelentés (propozíció)

kinyilatkoztatott tanok

KISS

kiszámítható függvény

kiszámíthatóság

kitöltött csend

Kleene-tétel

klitikum

kognitív nyelvészet

koherencia

Kombinátoros Kategoriális Nyelvtan, CCG

kombinátoros logika

kommunikatív dinamika

konjunktív normálforma

konstrukciós nyelvtan

kontextusfüggetlen nyelvtan, CFG

konzekvencializmus

koreferencia-feloldás

kovariancia mátrix

Krohn-Rhodes elmélet

Kung-sun Lung

kupac-paradoxon

kvantum kapu

kválé

kválé

K\'alm\'an--Peredy osztványok

kék

kérdésmegválaszolás

kérdés

kínaiul való olvasás

könnyű ige

közvetlen referencia

kúp

külső index

Lagrange multiplikátor

LDOCE

LDV

lehetetlen világok

lehetséges létezés

lemma

lexikográfia

Lexikális-funkciós Nyelvtan, LFG)

Lexikális-funkciós nyelvtan, LFG

lexéma

Lindemann, Ferdinand von

lineárisan korlátos automata, LBA

lipcsei glosszázási szabályok

li

Locke

logikai formától

Longman Defining Vocabulary

LSA tájékoztató

Macy konferenciák

magasabb rendű logika

Maszoréták

McCarthy

Mealy-gép

mechanizmus-irányelvek szétválasztás

megtestesített megismerés

megtestesített megismerés

Meinong

mel

memrisztor

mereológia

mesterséges intelligencia, AI

mesterséges intelligencia

mesterséges neuron

Mesterséges Neurális Hálózat

minisat

mintafelismerés

MNIST

modalitás, a középkorban

modalitás, episztemikus

modalitás

modisták

modus ponens

modális logika

Mokaszin

Monadológia

monoid

Montague Nyelvtan

monász

Moore-gép

morfológia, nem-konkatenatív

morfológia

morfológia

morféma

morális antirealizmus

morális univerzalizmus

Motizmus

Mr. Hug

másodrendű aritmetika

mélytanuló

mód

n-gram

nagy Fermat-tétel

nagyszám aritmetika

naiv halmazelmélet

napárnyék

nativizmus

naturalista hiba

navatl

nem-jólfundáltsági axióma, AFA

nem-létező tárgyak

Nemzetközi Fonetikai Ábécé, IPA

neurális hálók

Newell, Allen

NP-teljes

nullmértékű

NumType

nyelvfilozófia

nyelvi jel

nyelvi szoftver

nyelvtani nem

nyelvtani személy

nyugati filozófia

Ogden-lista

Olümposz

OMIT

OpenBLAS

OpenCog

Organon

Osgood

OWL

ófrancia

paranyelvi

parciális differenciálegyenlet

Peano aritmetika, PA

Peirce

Pergai Apollóniosz

perplexitás

Petri-háló

Petrus Hispanus

PlanetMath

Platón

polimorfizmus

polinomiális

poliszintetikus nyelv

pontonkénti kölcsönös információ, PMI

Porter-tövező

POSIX regex

pragmatika

produktivitás

programozási nyelvek szemantikája

Project MUSE

PronType

prototipikalitás

Prágai Iskola

pszichometriai g faktor

párhuzamos szöveg

RDFS

RDF

realizmus

Reed-Kellogg diagram

reflexív

reguláris kifejezés

reizmus

rejtett szemantikai analízis, LSA

reláció-kivonatolás

rendezett pár

Robinson-féle Q aritmetika

Roget's Thesaurus

RTE

Russell-paradoxon

részhalmaz-axióma

salva veritate

Schank

Schmitt trigger

Schur-lemma

sekki

Shakespeare

Simon, Herbert

Simple English Wikipedia

skaláris implikatúra

Skolem-paradoxon

skolemizáció

SOAR

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Stanford Parser

Stevin

sugaras idegháló

sui generis

SVO szórend

szabad akarat

szabad Boole-algebra

szabadakarat-tétel

szavazási paradoxon

szemantika, logikai

szemantikai differenciál

szemantikai hálózatok

szemantikai mező

szemantikai mező

szemantikus web

szemiotika

szenvedő szerkezet

szigmoid függvény

szinguláris érték-felbontás, SVD

szintetikus nyelv

szoftver-planetárium

szorzótábla

sztoicizmus

sztöchiometria

szupererogáció

számérzék

szó-multihalmaz

szófajfelismerő (POS-taggelő)

szófajelemzés (part of speech tagging, POS)

szójelentés egyértelműsítése

szóritész

szószerkezet (frázis)

szóvektorok

szökőmásodperc

Szövegbeli Implikációk Felismerése, TE

sémi

TACIT projekt

tanulási mechanizmus

Tarski's World

tartalmas szó

tenzorszorzat

teológiai voluntarizmus

természetes fajta

tertium non datur

Textuális következményfelismerés, RTE

topikalizáció

topik

Torricelli

transzformációs nyelvtan

transzormációs félcsoport

tudományfilozófia

tudásreprezentáció, KR

tudásreprezentáció

Turing-gép

Turing-teszt

támaszvektoros gép

tételbizonyító

többszavas kifejezés, MWE

többszereplős tudatelmélet

törlési tulajdonság

tövezés (magyar)

tövezés

túlteljesítés

tükörneuron

Univerzális Függőségek, UD

univerzális grammatika, UG

Urban Dictionary

Urelement

uroborosz

utilitarizmus

újraíró szabály

üres sor

valós szám

visszacsatolódó csúcshalmaz

vonzó veszélyforrás

Voronoj-mozaik

végesállapotú automata

végesállapotú transzducer, FST

végső okok

végső ok

Wantzel

Watson

webes űrlap

Webster's Third

Webster's Third

Wikipédia egyértelműsítő oldal

Wikipédia

William Ockham

William Sherwood

WordNet

Wundt

yamato

YamCha

Zipf-eloszlás

Zorn-lemma