Cikkek [Articles]

 1. Szakma és képviselet (Községi tanácsoknál végzett fluktuációs vizsgálat néhány tapasztalatáról) [Profession and representation (about some results of a fluctuation survey of local councils)] Valóság, 1968/2 pp 46-60 (MS/22)
 2. Az elektronikus adatfeldolgozás társadalmi hatása az üzemi mikrostrukturára [The effects of electronic data processing on the micro-structure of the firm] In: II. Üzemszociológiai konferencia, Győr, 1969. október 6-7. Szerk. Hegedűs B. András. MTESZ Gazdasági Műszaki Választmány, 1970 pp 119-147
 3. Községi tanácsi vezetők intragenerációs mobilitása. 1950-65 közötti, 15 éves életpályák vizsgálata [Intergenerational mobility of local council leaders. A 15 year longitudinal study 1950-1965] MTA Szociológiai Kutató Csoport kiadványai, Budapest 1970 pp 194
 4. Alkalmazkodás a modern információrendszerhez: Számítógép az üzemben [The beginning of compulsory adaptation: Case studies in the computerization of Hungarian plants] Ipargazdaság 22/1 26-31 (MS/23)
 5. Az elektronikus adatfeldolgozás bevezetését követő kísérő társadalmi feszültségek a vállalat szervezetében [Societal tensions in the organization of firms after the introduction of electronic data processing] In: Számítógépek alkalmazása az iparvállalatok vezetésében : "Compcontrol 70" konferencia előadásai: Miskolc, 1970. jul. 6-11. Gépipari Tudományos Egyesület, pp 33-39
 6. Sociologické podmienky a vplyvy uplatnenia pocitacov vmadarskych podnikoch In: Spolocenské problémy industrializácie: A industrializácie Slovenska : Zbornik z III. koolokvia o sociologii práce konaného v dnoch 1. az 5. marca 1971 v Piesfanoch Bratislava pp 602-622
 7. Számítógépek alkalmazásának szociológiai problémái az üzemekben [Sociological problems of applying computers in factories] Infelor Rendszertechnikai Vállalat Közlemények (Statisztikai Kiadó Vállalat) 1971/4 (MS/21) Harmadik kiadás Infelor Közlemények 1973/2 (Statisztikai Kiadó Vállalat) 71 p.
 8. A változás kényszere - Számítógépek a szervezetekben [The need to change -- computers in organizations] Valóság, 1972/2 pp 23-36
 9. Vezetői pályák -- vezetői magatartások [Executive carreers -- executive behaviors] In: MTESZ Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság III. szociológiai konferenciája [Balatonfüred, 1972. szeptember 26- 28.]: Napjaink műszaki fejlődésének társadalmi feltételei és várható hatása. Kossuth pp 134-141 (MS/24)
 10. Der Zwang zur Veränderung - Rechenanlangen in der Organisationen In: Bálint Balla (ed): Sociologie und Gesellschaft in Ungarn vol 4. /Vom Agrarland zur Industriegesellschaft/ ENKE Verlag, Stuttgart, 1974. pp 66-85
 11. A lakosság véleménye városfejlesztési döntésekről. Felmérés egy alföldi városban Szociológia 1974/3 pp 387-404
 12. Érdekviszonyok a fejlesztési akciók vállalati döntési eljárásában Gazdaság, 1976/12 pp 40-58
 13. Kötődés a vállalathoz. A fejlesztésekhez fűződő vállalati érdek társadalmi meghatározottsága Valóság, 1976/12 pp 52-61. In English: Attachment to the Enterprise in Hungary Acta Eoconomica 17/3-4 pp 269-284 1976
 14. A szervezetfogalom vitatott elemei [Controversial aspects of the notion `organization'] Szociológia, 1977/1 pp 79-96
 15. A lakosság szerepe a városfejlesztési döntésekben: Szociológiai vizsgálat Nagykőrösön In: Közigazgatási döntés és városfejlesztés: Ténymegállapító tanulmányok Nagykőrösről. ELTE Államigazgatási és Jogi Tanszék pp 89-188
 16. Vállalatok alkupozícióban Gazdaság 1 pp 74-91. In English: Enterprises in Bargaring Position Acta Eoconomica, 1979 Vol.22 pp 227-246
 17. A recentralizálás rejtett mechanizmusai Valóság 1980/2 pp 31-41. In English: The Hidden Mechanism of Recentralisation in Hungary Acta Eoconomica, Vol.24, No.l-2, pp 95-109
 18. A VGMK és a vállalati érdek Gazdaság, 1984/2 pp 74-91 (MS/16)
 19. Mítoszok és valóság Valóság, 1984/1: 1-17. In English: Small Enterprise in Hungary - Myth and Reality Acta Oeconomica, 1984, Vol.32, No.1-2, pp 39-63
 20. Az új gazdálkodási formák és az illegális (második) gazdaság In: Munka, gazdaság, társadalom: A Magyar Szociológiai Társaság 1984. évi egri vándorgyűlése. Összeáll., szerk. Bőhm Antal. Magyar Szociológai Társaság, MSZMP KB Társ.tud. Int., pp 83-122 (MS/03)
 21. Enterprise Business Work Partneship and Enterprise Interest Acta Oeconomica, Vol.34, No.1-2 pp 27-49
 22. Hozzászólás a IV Országos Munkagazdasági Konferencián Munkaügyi Szemle III-IV (melléklet) pp 35-36
 23. Eloszlott mítoszok -- tétova szándékok Valóság, 7: 34-49. Reprinted in Ágnes Czakó (ed): Gazdaságszociológiai tanulmányok. Aula Publ. 1989 pp 345-372. In English: Vanished Myths -- Wavering Intentions Acta Oeconomica, 1989, Vol. 38 285-306 (MS/04)
 24. A gazdaság munkahely-teremtő képessége [Job-creation ability of the economy] Gazdaság No 3, pp 52-62 (MS/17)
 25. Three types of small organizations in the Hungarian economy: An experiment in new forms In Kálmán Pécsi (ed): Alternative models of socialist economic systems. ISBN 963 301 172 8 MTA VKI. 95-98 (MS/02)
 26. A szervezeti decentralizáció félmegoldása: az állami kisvállalat Közgazdasági Szemle, 1988/1 pp 49-63. In English: Half-hearted Organizational Decentralization: the Small State Enterprise Acta Oeconomica, Vol. 39/3-4 pp 247-270 (MS/08)
 27. A vállalati magatartás-vizsgálat szerepe a gazdasági elemzésekben és előrejelzésekben In: A statisztika szerepe a népgazdaság fejlesztésében c. tudományos konferencia előadásai. Magyar Közgazd. Társ. Statisztika szakosztály pp 47-54
 28. Small organizations in Hungary - past and present [Kisszervezetek Magyarországon - régen és most] In Tamás Csató (ed): Small - and Mediun - size Enterprises in the Economy of the Late-comers since the Industrial Revolution (Studics prepared for the A4b session of the Tenth International Economic History Congress, Leuven, 1990) Aula Kiadó Budapest 1990, pp 91-108. Also appeared in Research Review 1991. 2. pp 31-48 (MS/05)
 29. A nyolcvanas évek "kisvállalkozói" ["Small Entrepreneurs" of the 80s] In Andorka, R., Kolosi, T. and Vukovich, Gy. eds.: Társadalmi Riport 1990. [Social Report 1990] Budapest: Tárki. 272-287 (MS/20) Jointly with László Neumann.
 30. Preface to T. Kuczi and Á. Vajda: Social Composition of ``Small Entrepreneurs". Budapest: Munkaügyi Kutatóintézet (MS/40)
 31. Small business organizations in the Hungarian economy In H. Thomas, F. Uribe-Echevarria, H. Romijin (eds): Small - scale production - Strategies for industrial restructuring. IT Publications, London. pp 244-261 (MS/07)
 32. Munkanélküliség és gazdasági átalakulás Magyar Tudomány 37/10 1155-1164 The labour market problems on the course of economic transformation in Hungary Paper presented at Unemployment as a new social problem in transforming economy countrues, April 1992 (MS/43)
 33. Small entrepreneurs of the 1980's TARKI Social Report. Jointly with László Neumann
 34. A privatizáció magyarországi sajátosságai és néhány érzékelhető társadalmi hatása. English abstract: Privatisation in Hungary and some of its perceptible social effects Szociológiai Szemle ISSN 1216-2051, 1992/1 45-61 Full English version: Special traits of Hungarian privatization and some of its social effects In György Lengyel, Claus Offe and Jochen Tholen (eds): Economic institutions, actors and attitudes. ISBN 963 7415 53 X 55-67
 35. The reality and potential of autonomous enterpeneurship In B. Dallago, G. Ajani and B. Gracielli (eds): Privatization and Enterpreneurship in Post-Socialist Countries -- Economy, Law and Society, Macmillan/St. Martin's Press 1992, 155-172 (MS/01)
 36. A boldogulás elbizonytalanodott lehetőségei. Bevezetés a tanulmányokhoz [The Faltering Possibilities of Progress. Introduction to the Papers] In Laky T. ed,: Kényszervállalkozások. [Forced Enterprise] Replika ISSN 0865-8188 vol 11-12: 237-277
 37. Characteristics of Privatisation in Hungary and some of its Social Effects Special issue of Szociológiai Szemle for the International Congress of ISA 1994 Bielefeld, pp 5-23 (MS/25). Reprinted in A. Lorentzen and M. Rostgaard: The aftermath of `real existing socialism' in Eastern Europe, Macmillan Press, 1997 pp 65-86. Reprinted in A. Lorentzen and M. Rostgaard (eds): The Aftermath of "Real Existing Socialism" in Eastern Europe. Macmillan + St.Martin Press, 1997, pp 65-86
 38. A magángazdaság kialakulásának hatásai a foglalkoztatottságra [The effects of the formation of market economy on employment] Közgazdasági Szemle, 1994/6 pp 530-550 (MS/19)
 39. Vállalkozások a Start-hitel segítségével ISSN 1219-2953, ISBN 963 85225 5 0. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kutatási füzetek 1. English version: Small enterprises benefitting from Start credit SME research booklet 1, ISBN 963 85 225 77
 40. A magángazdaság kialakulása és a foglalkoztatottság English abstract: Development of the private economy and employment Közgazdasági Szemle, 42(7-8): 685-709.
 41. Hungary: Share-ownership -- A new option for workers. In Daniel Vaughan-Whitehead (ed): Workers' financial participation -- East-West experiences. ILO, Geneva, Labour Management Relations Series No. 80, 1995, pp 199-220
 42. A magángazdaság kialakulásának hatásai a foglalkoztatottságra 1995-ben English summary: Impacts of the development of the private sector on employment in 1995 Közgazdasági Szemle, (43)7-8: 629-652.
 43. A munka Európája [The Europe of Work] Európai Tükör, 2: 34-47
 44. Labour market trends and consequences In István Simonics (ed): Training in the market economy. NSZI 107-110
 45. Új jelenségek a munkaerőpiacon az Európai Unióban és Magyarországon In Erzsébet Berki (ed): Az érdekegyeztetés tapasztalatai. ISBN 963 03 4399 1. ÉT Titkársága. pp 115-124
 46. Atipikus munkák Magyarországon In: Az atipikus foglalkoztatási formák. Európai Tükör: Műhelytanulmányok ISSN 1416-7484 No. 25 pp 7-14
 47. Változó fogalmak a munka változó világában English abstract: Changing notions in the changing world of labour Közgazdasági Szemle, 1998 febr, pp 123-136 (MS/26)
 48. A kisvállalkozások növekedésének korlátai English abstract: Limitations of the Growth of Small Enterprises Szociológiai Szemle, 1998/1 23-39 (MS/06)
 49. A foglalkoztatás növelése Nyugat-Európában [Employment growth in Western-Europe] Magyar Tudomány [Hungarian Science] 1999/2, pp 159-168
 50. A privatizáció foglalkoztatási hatásai "Számadás a tálentumról" sorozat. ISSN 1418-4230, ISBN 963 03 6314 3. In English: Privatisation's effect on employment In Ágota Erőss (ed): Privatisation in Hungary. ISBN 963 00 3024 1. Állami Privatizációs és Vagyonkezelt Rt. 239-254 Jointly with László Neumann and Dorottya Boda
 51. Foglalkoztatás Magyarországon [Employment in Hungary] Magyar Tudomány, 1999/3, pp 322-332
 52. A foglalkoztatás növelésének törekvései az EU országaiban In: Foglalkoztatási hálók: Magyarországi csoportos létszámleépítés EU-konform kezelése. Konferencia, Dunaújváros 1999 november 9, pp 97-102
 53. A magyarországi munkaerőpiac jellemzői 1999-ben In English: Labour Market in Hungary 1999 In Fazekas, K. ed.: Munkaerőpiaci tükör 2000. Sorozat évente megjelent kötetekkel. [The Hungarian Labour Market in 1999. A series of volumes published annually] Budapest: MTA Közgazdaság-tudományi Kutatóközpont - Országos Foglalkoztatási Közalapítvány.
 54. Munkaerőpiac magyarországon 2000-ben [Labour Market in 2001] In Fazekas, K. ed.: Munkaerőpiaci tükör 2000. Sorozat évente megjelent kötetekkel. [The Hungarian Labour Market in 2001. A series of volumes published annually] Budapest: MTA Közgazdaság-tudományi Kutatóközpont - Országos Foglalkoztatási Közalapítvány.
 55. Munkaerőpiac magyarországon 2001-ben In English: Labour Market in Hungary 2001 In Fazekas, K. ed.: Munkaerőpiaci tükör 2000. Sorozat évente megjelent kötetekkel. [The Hungarian Labour Market in 2002. A series of volumes published annually] Budapest: MTA Közgazdaság-tudományi Kutatóközpont - Országos Foglalkoztatási Közalapítvány.
 56. Munkaügyi fogalmi rendszerek és a cenzusok In: Az "Ezredforduló -- magyar valóság -- cenzusok" c. konferencia előadásainak összefoglalói. Balatonfüred, 2002. október 14-15. Magyar Statisztikai Társaság, pp 65-69
 57. Munkaerőpiac magyarországon 2002-ben In English: Labour Market in Hungary 2001-2002 In Fazekas, K. ed.: Munkaerőpiaci tükör 2003. Sorozat évente megjelent kötetekkel. [The Hungarian Labour Market in 2003. A series of volumes published annually] Budapest: MTA Közgazdaság-tudományi Kutatóközpont - Országos Foglalkoztatási Közalapítvány.
 58. Gender Equality in Employment in Hungary and in Some Other Eastern-European Countries To appear in the forthcoming UNRISD volume Beijing Plus Ten, Geneva (MS/35)
 59. Munkaerőpiac Magyarországon 2003-ban [Labour Market in Hungary 2003] In Fazekas, K. ed.: Munkaerőpiaci tükör 2004. Sorozat évente megjelent kötetekkel. [The Hungarian Labour Market in 2004. A series of volumes published annually] Budapest: MTA Közgazdaság-tudományi Kutatóközpont - Országos Foglalkoztatási Közalapítvány.
 60. Policies shaping employment, skills and gender equality in the Hungarian labor market. June 2004. WELLKNOW project. Jointly with László Neumann.

Könyvek [Books]

 1. The workshops of science Pannonia Press, Budapest. 126 p. Jointly with Péter Teknős
 2. Az üzemi szakszervezeti és KISZ vezetők részvétele a vállalati döntési gyakorlatban: Az üzemi demokrácia érdekszemléletű (szociológiai) felfogása Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete 44 p. ISBN 963 8001 66 6 (MS/18)
 3. Érdekviszonyok a vállalati döntésekben [Interest Relations in Company Decisions] Budapest: KJK. 352 p. ISBN 963 221 134 0 ISSN 0324-3214
 4. Az újtípusú kisszervezetek 1986-ban [The new types of small organizations in 1986] ISSN 0236-5979, ISBN 963 7047 09 3. Munkaügyi Kutatóintézet kiadványai (243 pages, soft cover)
 5. Az újtípusú kisszervezetek 1987-ban [The new types of small organizations in 1987] ISSN 0236-5979, ISBN 963 7047 17 4. Munkaügyi Kutatóintézet kiadványai (220 pages, soft cover)
 6. A munkaerőpiac keresletét és kínálatát alakító folyamatok [Main Trends in Labor Market Demand and Supply. A series with volumes published annually] Budapest: Munkaügyi Kutatóintézet-Országos Munkaügyi Módszertani Központ-Foglakoztatási Hivatal-Országos Foglakoztatási Közalapítvány. 112 pages Figyelő Kiadó, Budapest
 7. A munkaerőpiac keresletét és kínálatát alakító folyamatok [Main Trends in Labor Market Demand and Supply. A series with volumes published annually] Budapest: Munkaügyi Kutatóintézet-Országos Munkaügyi Módszertani Központ-Foglakoztatási Hivatal-Országos Foglakoztatási Közalapítvány. 120 pages, Figyelő Kiadó, Budapest
 8. A munkaerőpiac keresletét és kínálatát alakító folyamatok [Main Trends in Labor Market Demand and Supply. A series with volumes published annually] Budapest: Munkaügyi Kutatóintézet-Országos Munkaügyi Módszertani Központ-Foglakoztatási Hivatal-Országos Foglakoztatási Közalapítvány. 135 pages, Figyelő Kiadó, Budapest
 9. A munkaerőpiac keresletét és kínálatát alakító folyamatok [Main Trends in Labor Market Demand and Supply. A series with volumes published annually] Budapest: Munkaügyi Kutatóintézet-Országos Munkaügyi Módszertani Központ-Foglakoztatási Hivatal-Országos Foglakoztatási Közalapítvány. 147 pages
 10. A munkaerőpiac keresletét és kínálatát alakító folyamatok In English: Main Trends in Labor Market Demand and Supply A series with volumes published annually. Budapest: Munkaügyi Kutatóintézet-Országos Munkaügyi Módszertani Központ-Foglakoztatási Hivatal-Országos Foglakoztatási Közalapítvány.
 11. A munkaerőpiac keresletét és kínálatát alakító folyamatok In English: Main Trends in Labor Market Demand and Supply A series with volumes published annually. Budapest: Munkaügyi Kutatóintézet-Országos Munkaügyi Módszertani Központ-Foglakoztatási Hivatal-Országos Foglakoztatási Közalapítvány.
 12. A munkaerőpiac keresletét és kínálatát alakító folyamatok In English: Main Trends in Labor Market Demand and Supply A series with volumes published annually. Budapest: Munkaügyi Kutatóintézet-Országos Munkaügyi Módszertani Központ-Foglakoztatási Hivatal-Országos Foglakoztatási Közalapítvány.
 13. A munkaerőpiac keresletét és kínálatát alakító folyamatok In English: Main Trends in Labor Market Demand and Supply A series with volumes published annually. Budapest: Munkaügyi Kutatóintézet-Országos Munkaügyi Módszertani Központ-Foglakoztatási Hivatal-Országos Foglakoztatási Közalapítvány.
 14. Az atipikus foglalkozások [Atypical jobs] A foglalkoztatás, munkanélküliség: munkatudományi tanulmányok sorozatban. [In the series: Employment, unemploymenty: labour studies] Struktúra Kiadó. 126 p. (MS/12)
 15. A munkaerőpiac keresletét és kínálatát alakító folyamatok In English: Main Trends in Labor Market Demand and Supply A series with volumes published annually Budapest: Munkaügyi Kutatóintézet-Országos Munkaügyi Módszertani Központ-Foglakoztatási Hivatal-Országos Foglakoztatási Közalapítvány.
 16. Bevezető az "A munkaerő szabad áramlása - Magyarországról nézve" c. kötethez [Introduction to the volume "The unimpeded flow of labour -- a Hungarian perspective"] A Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportja kiadványa. Európai Tükör: Műhelytanulmányok 80, ISSN 1416-7484, pp 5-22 (MS/14)
 17. A magyar-osztrák ingázó migráció [Hungarian-Austrian commuting migrants]. In: "A munkaerő szabad áramlása - Magyarországról nézve" [The unimpeded flow of labour -- a Hungarian perspective] A Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportja kiadványa. Európai Tükör: Műhelytanulmányok 80, ISSN 1416-7484, pp 76-97
 18. A munkaerőpiac keresletét és kínálatát alakító folyamatok In English: Main Trends in Labor Market Demand and Supply A series with volumes published annually] Budapest: Munkaügyi Kutatóintézet-Országos Munkaügyi Módszertani Központ-Foglakoztatási Hivatal-Országos Foglakoztatási Közalapítvány.
 19. A munkaerőpiac keresletét és kínálatát alakító folyamatok [Main Trends in Labor Market Demand and Supply. A series with volumes published annually] A series with volumes published annually Budapest: Munkaügyi Kutatóintézet-Országos Munkaügyi Módszertani Központ-Foglakoztatási Hivatal-Országos Foglakoztatási Közalapítvány.
 20. A munkaerőpiac keresletét és kínálatát alakító folyamatok In English: The Hungarian Labour Market 2003 A series with volumes published annually. Budapest: Munkaügyi Kutatóintézet-Országos Munkaügyi Módszertani Központ-Foglakoztatási Hivatal-Országos Foglakoztatási Közalapítvány.
 21. A magyarországi munkaerőpiac 2004 In English: The Hungarian Labour Market 2004 Budapest: Munkaügyi Kutatóintézet-Országos Munkaügyi Módszertani Központ-Foglakoztatási Hivatal-Országos Foglakoztatási Közalapítvány.
 22. A magyarországi munkaerőpiac 2005. [Main Trends in Labor Market Demand and Supply. A series with volumes published annually] Budapest: Munkaügyi Kutatóintézet-Országos Munkaügyi Módszertani Központ-Foglakoztatási Hivatal-Országos Foglakoztatási Közalapítvány. Ezt már a kollégák fejezték be.

Publikálatlan konferenciaelőadások [Unpublished conference presentations]

 1. The Instrument Compelling the Organizations to Conform ISA World Congress, Varna (Bulgaria)
 2. Small Organizations in the Hungarian Economy: an Experiment in New Forms XI World Congress of Sociology, 1986, New-Delhi (MS/41)
 3. The Hungarian case (the role of small organizations in the economy) 4th World Congress for Soviet and East European studies, Harrogate, July 1990 (MS/46)
 4. The role of the small firms in the local development of East Europe: the case of Hungary 4th International meeting of Sociology, Bologna-Forli Nov 1992 (MS/44)
 5. Escaping from unemployment -- the possibilities in Hungary Challenges of Unemploymenty in a Regional Europe (CURE) conference, Isle of Ameland Oct 1994 (MS/42)
 6. Why the unemployed are uninterested in self-employment promotion in Hungary? Workshop on Active Labour Market Policy, Nürnberg Nov 1995 (MS/47)
 7. Limits to the growth of small enterprises 50th Anniversary of the Faculty of Economics Conference, Ljubjana Slovenia International Sept. 1996 (MS/54)
 8. Chances to increase employment Dunaholding Research Conference on the Enterprise (MS/34)
 9. Challenges of EU accession for the Hungarian Labour Market Workshop on Enlargement and Globalization Issues, Tampere, Feb. 2002 (MS/55)
 10. Az európai munkaerőpiac változása és a munkajogi szabályozás. 1st Hungarian Labor Law Conference, Visegrád Oct 13-15 2004
 11. Munkaerőpiaci tendenciák az EU tagállamokban [Labour market tendencies in the EU countries] "Job, job, job" conferene, March 2005 pp 7-14 (MS/51)

Bírálatok [Reviews]

 1. A hatékony szervezeti működés szükséges feltétele (Szentpéteri István: Az igazgatástudomány szervezés-elméleti alapjai c. könyvéről) Szociológia, 1975/2 pp 281-285
 2. Könyvszemle: Héthy L.-Makó Cs.: A technika, a munkaszervezet és az ipari munka Magyar Tudomány, 1982/5 pp 401-402
 3. Kuczi Tibor doktori értekezése

Háttéranyagok [Position papers]

 1. A technikai fejlődés hatása a népesség foglalkoztatottságára OT (MS/57)
 2. A műszaki fejlődés főbb irányaiban előrejelezhető változások hatása OMFB (MS/56)
 3. A fokozott műszaki haladás követelményei és az emberi tényező közötti diszkrepancia néhány szociológiai problémájának vizsgálata a magyar iparban: Kutatási tervtanulmány Jointly with Hartai András, Hegedüs T. András, Józsa Péter, Kozák Gyula, Laky Teréz, Rudas János, Solt Ottilia. Népművelési Intézet, 1971. 2 vols
 4. A számítástechnika hazai elterjedésének társadalmi feltételei és várható hatása: 1. A szervezet és az új technika viszonya OMFB, 69 p.
 5. A számítógépesítés hatása az alkalmazotti létszám alakulására Munkaügyi Minisztérium (MS/32)
 6. Jelentés a kisvállalkozások működési tapasztalatairól (MS/39)
 7. A kisvállalkozások Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal (MS/53)
 8. Munkaügyek munkacsoport In:EU-csatlakozásunk stratégiai kérdései: Az Integrációs Stratégiai Munkacsoport koordinátorainak szektor-elemzései. ISM pp 138-155 (MS/50)
 9. Észrevételek az MRP tervezethez Miniszterelnöki Hivatal (MS/49)
 10. Financial participation: The Hungarian case ILO (MS/25)
 11. SMEs in Hungary. Facts and concepts for the European Council's Project: "The promotion of Small and Medium Enterprises in Europe" [Összefoglaló a szakértői team számára] Munkaügyi Kutatóintézet, mimeo, pp 90 (MS/28)
 12. A feketék és más kisebbségi csoportok foglalkoztatása érdekében tett kormányzati intézkedések az USA-ban [Government actions to help the empoyment of blacks and other minority groups in the US] (MS/37)
 13. Az egyenlőséget megerősítő intézkedések (affirmative action) [Affirmative action in the US]
 14. Az inszolvencia hazai szabályzásának néhány kérdéséhez [Concerning some problems of regulating insolvency] (MS/58)
 15. Az etnikai kisebbségek foglalkoztatását segítő intézkedések
 16. Atypical jobs on the Hungarian labour market European Mirror Workshop Studies No. 72, ISSN 1416-6151 pp 66-67. Jointly with Szilvia Borbély, Beáta Nacsa et al.
 17. Észrevételek az új Munkatörvénykönyve megalkotásának koncepciójához [Remarks on the concept of creating a new Labor Code]

Riportok, ujságcikkek [Interviews, news articles]

 1. A mi gyárunk: A budakalászi textilművek története Szikra Lapnyomda, Budapest 32 p
 2. Társadalmi feszültségek a komputer körül. 1. Segítőtárs vagy vetélytárs [Societal tensions around the computer. Part I: Helper or rival] Élet és Tudomány 25/24 pp 1107-1110
 3. Társadalmi feszültségek a komputer körül. 2. A szociológia segítsége [Societal tensions around the computer. Part II: How sociology can help] Élet és Tudomány 25/25 pp 1168-1171
 4. Párbeszéd a gazdaság kis és nagy szervezeteiről [Dialog on the small and large organizations of the economy] Ötlet III/24 pp 14-15
 5. Ki enged a végén? (A vállalati gazdasági munkaközösségek helyzete) Figyelő ISSN 0015-086X vol 32 jul 28 6 [Who will yeld?] Jointly with László Neumann
 6. Megfordul a fordított piramis? [Will the upturned pyramid reverse?] Figyelő ISSN 0015-086X vol 33 jun 8 5
 7. Közép-Kelet Európa sajátos esélye [The specific chance of Eastern Europe] interjút kész. Karsai Gábor. Figyelő dec 6. 11
 8. Privatizáció és munkanélküliség [Privatisation and unemployment] Figyelő ISSN 0015-086X vol 35 jun 6 19
 9. A munka peremén: Önmenedzselő munkanélküliek? [On the edge of work: self-managing unemployed?] Munkácsi Ferenc, Laky Teréz; interjút kész. Farkas Zoltán. 168 Óra Okt 22, 22-23
 10. Nehéz a szolidaritás a munkanélküliekkel: A Nap interjúja Laky Terézzel [It is hard to have solidarity with the unemployed] interjút kész. Varga Judit. Magyar Hírlap ISSN 0133-1906 sept 28 - p. 1, 5
 11. Munkanélküliség - Borúra búra HVG, 1994. január 8.
 12. A magángazdaság hatása a foglalkoztatottságra Napi Gazdaság ISSN 1217-5501 sept 29 14
 13. Sok és sokféle [A multitude of... -- undated interview]
 14. Cikkek a Népszavában [Articles in Népszava between 2000 and 2004]
 15. A bibliai átok [The biblical curse... -- undated inteview]
 16. Körkérdés a gazdsági kilátások elbizonytalanodásáról [Poll on the increasing uncertainty of economic outlook]. Külgazdaság 46/2 5-31
 17. Magyar Tudománytár 4: Társadalom, politika, jogrend Glatz Ferenc szerk. Kossuth ISBN 963 09 4360 3 [Hungarian Science Repertory, Ferenc Glatz (ed) Vol 4: Society, politics, legal system]
 18. A több kevesebb volna? [Less would be more?] Heti Világgazdaság Feb 21
 19. Lépéskényszerben Körkérdés az EU-csatlakozásról és a gazdaságpolitikai mozgástérről [Poll on joining the EU and the room for economic maneuvering] Külgazdaság 48/2 4-32

Kéziratban [Manuscripts]

 1. Az üzem, mint társadalmi szervezet [The plant as a social organization] (MS/30)
 2. Szervezet, döntés, érdek [Organization, decision, interests] (MS/31)
 3. A tanácstagok kapcsolatai. Szociológiai vizsgálat Budapest VIII. kerületében [Contacts of Local Council Members. Sociological Survey in District VII of Budapest] ms
 4. A tanácstagok kapcsolatai. Szociológiai vizsgálat Budapest VIII. kerületében [Contacts of Local Council Members. Sociological Survey in District VII of Budapest] ms
 5. Elégedettség a munkahellyel Kérdőíves vizsgálat. [Satisfaction at Work. Survey by Questionnaire] Jointly with Z. Endreffy. ms
 6. A tanácsok diplomás dolgozói (MS/33)
 7. Érdekviszonyok a vállalati döntésekben Kandidátusi értekezés tézisei
 8. Válasz az opponensi véleményekre
 9. Az új szervezeti formák és a társadalmi-gazdasági környezet (MS/11)
 10. A gazdaság kis szervezetei [Small organizations of the economy] (MS/09)
 11. Kisvállalkozások a magyar gazdaságban [Small enterprises in the Hungarian economy] (MS/10)
 12. A magántevékenységek fejlesztéséről [How to enlarge private activity] (MS/29)
 13. Magyarország az Európai Únió kapuja előtt [Hungary at the gates of the European Union] (MS/15)
 14. A munkajog és a foglalkoztatás a mai társadalmi-gazdasági környezetben [Labor law and employment in today's socioeconomical environment] (MS/27)
 15. Az atipikus munkák szerepe a foglalkoztatás növelésében [The role of atypical work in raising the level of employment] (MS/13)
 16. A munka világa [The world of labor] (MS/36)
 17. A munkaerőpiac 2000-ben [Labor market in 2000]
 18. Munkaerőpiaci fogalomrendszer fejlődési irányai [Development directions of the conceptual vocabulary of the labor market] (MS/38)
 19. Wellknow WP5 bő vázlat [Wellknow project extensive draft] (MS/52)
 20. A hagyományostól eltérő foglalkoztatás okai és formái magyarországon [Nontraditional forms of employment in Hungary] ms
 21. A nemzeti foglakoztatáspolitika viszonya az EFS-hez és a Wim Kok jelentéshez [The relation of Hungarian employment policy to EFS and to the Wim Kok report] (MS/48)
 22. Az atipikus foglalkozásokról [On atypical employment] ms